HomeAbout Paracin >Local government > Municipal administration >Economy >Contact >
industrijska zona
invest
predsednik
Odeljenje lokalne poreske administracije
Načelnica Odeljenja Mirjana Milutinović, dipl. ecc.
tel.: 563 601 lok. 50
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

U okviru Opštinske uprave opštine Paraćin formirano je Odeljenje za lokalnu poresku administraciju koje je počelo sa radom 01.01.2009. godine. Ovo odeljenje je po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave preuzelo nadležnost Ministarstva finansija - Poreske uprave u poslovima utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda.

Odeljenje radi na utvrđivanju poreskih obaveza poreza na imovinu fizičkih lica, poreza na imovinu pravnih lica, lokalnih komunalnih taksi, samodoprinosa, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta,naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine, prvostepeno rešavanje po žalbama poreskih obveznika, kancelarijsku i terensku kontrolu, poslove prinudne naplate.

Porez na imovinu fizičkih lica utvrđuje se na osnovu tržišne vrednosti nepokretnosti primenom osnovnih i korektivnih elemenata. Osnovni elementi su:
• korisna površina
• prosečna tržišna cena kvadratnog metra na teritoriji opštine Paraćin.

Korektivni elementi su:
• lokacija nepokretnosti
• kvalitet nepokretnosti - broj bodova iz poreske prijave PPI-2
• Visina tržišne cene nepokretnosti umanjuje se za amortizaciju po stopi od 1.5% za svaku godinu, a najviše do 70%.

Ovako utvrđen iznos poreza umanjuje se za poreski kredit: 40% za obveznika i po 10% za svakog člana domaćinstva koji u ličnoj karti imaju prebivalište na toj adresi, a najviše do 70%.


Porez na imovinu

Porez na imovinu ne plaća se obveznik čija je ukupna osnovica za sve nepokretnosti na teritoriji opštine Paraćin ne prelazi iznos od 400.000,00 dinara.
Zakonom o porezima na imovinu nije propisano poresko oslobođenje zbog bolesti poreskog obveznika niti zbog njegove teške materijalne situacije. Takođe, odredbama ovog Zakona nije propisano da poreski obveznik može biti oslobođen ovog poreza iz razloga što drugo lice, imalac istih prava, nije postupilo saglasno Zakonu i prijavilo svoju imovinu 10 dana od dana promene-nasleđivanje, kupovina, promena površine (dogradnja) i drugi osnov za nastanak ili prestanak poreske obaveze, obzirom da takvo lice snosi pravne posledice u smislu određivanje novčane kazne za prekršaj u iznosu od 5.000,00 dinara do 50.000,00 dinara.
Porez na imovinu pravnih lica utvrđuje se na osnovicu koju čini vrednost nepokretnosti utvrđena u njegovim poslovnim knjigama , sa stanjem na dan 31.12. godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez, primenom stope od 0.40% a po Odluci o visini stope poreza na imovinu usvojenoj na sednici Skupštine opštine.


Poreska oslobođenja

Poreska oslobođenja odnose se na:
• nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni organi i organi i organizacije lokalne samouprave, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava,
• nepokretnosti u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica namenjene i isključivo se kpriste za obavljanje bogoslužbene delatnosti,
• nepokretnosti proglašene kulturnim ili istorijskim spomenicima,
• objekte koji služe za neposredno obavljanje komunalnih delatnosti......(Član 12. Zakona o porezima na imovinu)


Lokalne komunalne takse

Lokalne komunalne takse za isticanje firme utvrđuju se u različitoj visini u zavisnosti od vrste delatnosti i zone u kojoj se nalazi objekat na kome je istaknuta firma, a po Odluci o lokalnim komunalnim taksama usvojenoj na sednici Skupštine opštine.
Firma je svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu deletnost.
Samodoprinos je po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave dobio status lokalnog javnog prihoda počev od 01.01.2007. godine, te se stoga i obaveza po raspisanom samodoprinosu utvrđuje rešenjem od strane Lokalne poreske administracije, a na osnovu Odluke o samodoprinosu i spiska obveznika po toj odluci. Sredstva prikupljena po osnovu samodoprinosa strogo su namenskog karaktera a prihod je budžeta jedinice lokalne samouprave.
Na ove obveznike primenjuje se Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji između ostalog definiše i postupke redovne i prinudne naplate obaveze (ustanovljavanjem zaloge, popisom pokretnih stvari, popisom nepokretnosti ...).

Poreska prijva za utvrdjivanje poreza na imovinu za pravna lica
Preuzmite zahtev   →   za pravna lica   za fizička lica

Prijava za lokalnu komunalnu taksu  Preuzmite zahtev   →   ovde 

Prijava za naknadu za koriscenje gradjevinskog zemljista
Preuzmite zahtev   →   za pravna lica   za fizička lica
     
Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru
Preuzmite zahtev   →   ovde 

Zahtev za povraćaj - preknjižavanje više ili pogrešno naplaćenog poreza
Preuzmite zahtev   →   ovde 

e-mail:
Nenad Milojković This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Snežana Jocić This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Marić Slavoljub This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
 

TRENUTNO NA SAJTU