Menu

Захтев за измену и допуну Ценовника јавне расвете за 2022. годину ЈП’’ Дирекција за изградњу општине Параћин’’

Преузмите ценовник

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта путем прикупљања понуда, а ради изградње објеката у оквиру Индустријске зоне "Змич" у Параћину и то:

1) - кат.парц.бр. 2131/49 КО Параћин, површине 46a 06m2 и
2) – кат.парц.бр. 2131/50 КО Параћин, површине 46a 05m2, обе парцеле уписане у ЛН 1297 КО Параћин као јавна својина Општине Параћин.

Непокретности које су предмет овог јавног огласа у тачки 1) и 2) отуђују се у ''виђеном стању'' без права купца на накнадне рекламације, по купопродајној цени утврђеној у висини најповољније понуде постигнуте у поступку прикупљања писмених понуда.

Преузмите обавештење

            Издаје се дозвола рег.бр. 024 за складиштење неопасног отпада оператеру АРТ-ПАК ПАРАЋИН, ул. Мајора Марка бб, Општина Параћин, за рад складишта за управљање отпадом на локацији: ул. Мајора Марка бб, на катастарским парцелама бр.: 125/2 и 125/4 КО Параћин – град и утврђује се следеће:

Преузмите обавештење

Обавештавамо Јавност да је предузеће ''Lukić Wood'' D.O.O. Параћин, из Параћина, ул. Жабарска бр. 5, Параћин, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Финалана прерада дрвета и производња пелета на парцелама кп. бр. 4300/2, кп. бр. 4290/3 и кп. бр. 4290/4, све КО Параћин, у Параћину, ул. Жабарска бр. 5, на територији општине Параћин.
 Обавештавамо Вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа Општине Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од десет дана од дана пријема овог обавештења, у времену од 10 до 14 часова.
 У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Преузмите обавештење

Одобравају се годишњи програми спортских организација и средства у износу од 47.997.061,00 за реализацију годишњих програма спортских организација на територији општине Параћин за 2022. годину на основу Јавног обавештења организацијама у области спорта са седиштем на територији општине Параћин за одобравање финансирања годишњих програма из буџета општине Параћин за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Параћин за 2022. годину од 29.01.2021. године објављеног на сајту општине Параћин и на основу процене квалитета годишњих и посебних програма који обухвата критеријуме за селекцију и критеријуме за доделу средстава који су прописани на посебним обрасцима у складу са чланом 24, 25 и 26. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/2017), и то:

Преузмите одлуку

Последњи конкурси и јавни огласи

17.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
13.05.2022

Решење о формирању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на јавни конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног инетреса у области јавног информисања у 2022 години

in Конкурси и јавно оглашавање
Формира се Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс за суфинансирање…
09.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
27.04.2022

Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне…
21.04.2022

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког места у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
II Радно место које се попуњава: „Порески послови наплате“ у Одељењу за локалну пореску администрацију, разврстано у…
20.04.2022

Одлукa о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Одлукa о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине ПараћинПреузмите одлуку…
18.04.2022

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Предмет финансирања обухвата следеће: - набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места…
15.04.2022

Важно обaвештење – подношење захтева за подстицаје по кошници пчела

in Конкурси и јавно оглашавање
Важно обaвештење – подношење захтева за подстицаје по кошници пчела (за најмање 20 а највише 1000 кошница) пчела почиње…
15.04.2022

Коначна листа привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Након спроведеног Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима…
14.04.2022

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног интереса у…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.