НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Facebook
Twitter
Youtube
zmic
industrijska zona
CRH Srbija mikrokrediti
Relof
invest
Uzmi racun
Registar2
Turizam
predsednik
Naled Serbia
Демант (Одговор)

 11.06.2018.
Поводом текста који је на порталу Србијаданас.рс под називом Нови пример неодговорне власти у Параћину: За асфалтирање платили милионе, а улица се распада'' објављеног у недељу 10.јуна 2018.године, на основу Закона о информисању тражимо да се на порталу www.srbijadanas.com објави следећи деманти (Одговор) ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин:

У наведеном тексту изнет је велики број  неистин и то:

Неистина је: ''Уређен је само потез од 350 метара који нема малтене никакав утицај на локални саобраћај. Изградња Синђелићеве улице у Параћину је још један пример неодговорног односа локалне власти према грађанима''

Истина је: Улица Синђелићева у Параћину повезује насеље Рибницу са насељем Данково. То је једина саобраћајница која повезује насеље Рибницу са било којим делом Параћина и од великог је значаја за мештане овог насеља  који су то изнели кљао захтев на јавним скуповима који се сваке године одржавају приликом планирања општинског буџета. Улица је изграђена у делу који је решен имовински, а у току је решавање имовинских односа за наставак изградње ове улице.

Слике  које су објављене у тексту представљају део улице који није предмет Уговра за наставак изградње улице Синђелићеве бр. 2995/15 од 06.11.2015.године о коме се у тексту говори, те из тог разлога не одговарају чињеницама на терену.

Објављене слике представљају део улице Синђелићеве у делу који је асфалтиран пре тридесетак година, на коме се врши само текуће одржавање. Напомињемо, да због константног и вишегодишњег смањења финансијских трансфера локалним самоуправама у Србији, све је мање новца који је могуће определити за реконструисање постојећих улица.

 

У делу текста у коме се наводи: ''Путотехна д.о.о. је иначе била једини понуђач на конкурсу за изградњу Синђелићеве. Како би испунила прописане услове који се односе на потребну механизацију и број радника на конкурсу је наступила заједно са Предузећем за путеве Крагујевац''  ПОНАВЉАМО:

У чл. 81 Закона о јавним набавкама одређено је:

-Понуду може поднети група понуђача.

-Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1 тачка 1.) до. 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије

                -Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

             1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

                 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

-Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одрђени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

-Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу

И у предметном уговору фирма ПУТОТЕХНА је учествовала као члан групе понуђача са фирмом ПЗП Крагујевац која броји око 100 запослених и располаже са озбиљном механизацијом и референцама, што значи да је у потпуности испоштована законска процедура.

На крају напомињемо да не постоји могућност да се за  процену вредности изградње улица узме нека уопштена вредност, јер је свака улица засебан објекат (уже и шире улице, конфигурација терена, изгрдња канала за одвод атмосферских вода, изградња потпорних зидова и сл.).

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

ANKETE

TRENUTNO NA SAJTU

We have 1 guest online