НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Oдељење за општу управу и заједничке послове

Načelnik Odeljenja

Saša Lalić, dipl.inž.poljoprivrede
tel: 563 601, lok 137

Odsek za opštu upravu

Rukovodilac radne grupe za upravljanje ljudskim resursika
Dragan Mladenović, pravnik, e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel: 035-563-601, lok.118
lokal 
120 matičar
lokal 1
18 pravna pomoć, birački spisak, gradjanska stanja

Obavlja poslove ažuriranja biračkog spiska, vodi upravni postupak iz oblasti ličnog statusa građana: zaključenje braka, vođenje matičnih knjiga i knjige državljana, izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica i dr.,  izdaje uverenja o kojima se ne vodi službena evidencija, rešava u upravnom postupku, ako propisima nije određeno koji je organ uprave stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari, obavlja poslove pružanja pravne pomoći građanima, personalne poslove.

 

Poslovi iz oblasti ličnog stanja građana

Upisi u matične knjige:

Potrebna dokumentacija koju stranka prilaže uz zahtev:
A) za upis u MKR: izvod iz MKV za roditelje, uverenja o državljanstvu za roditelje, overene fotokopije ličnih karata za roditelje – oslobođeno plaćanja takse.

B) za upis u MKV, odnosno za zaključenje braka naših državljana: izvod iz MKR, uverenje o državljanstvu i lične karte, za nevestu i ženika, za zaključenje braka stranog državljanina: izvod iz MKR (na internacionalnom obrascu ili na stranom obrascu i overen «apostile» pečatom i preveden na srpski jezik), uverenje o slobodnom bračnom stanju (overen «apostile» pečatom i preveden na srpski jezik), overena fotokopija pasoša, ukoliko lice ne razume srpski jezik, obavezno i prisustvo sudskog tumača.
- Za zaključenje braka u sali za vencanje Opštinske uprave, u radno vreme, plaća se opštinska taksa u iznosu od 660,00 dinara
- Za zaključenje braka u s
ali za vencanje Opštinske uprave, van radnog vremena, plaća se opštinska taksa u iznosu od 1110,00 dinara

- Za zaključenje braka van službenih prostorija, plaća se opštinska taksa u iznosu od 6650,00 dinara.

C) za upis u MKU: za pokojnika izvod iz MKR, izvod iz MKV, uverenje o državljanstvu, fotokopija lične karte, kao i lična karta podnosioca zahteva. Preuzmite Zahtev → ovde

Zahtev za upis u MK umrlih za lica umrla u inostranstvu → ovde

 

Izdavanje isprava iz matičnih knjiga i knjige državljana (izvodi i uverenja)

Uz zahtev se  prilaže dokaz o uplaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi, na žiro račun br.840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97 61-077: 

-od
420,00 dinara za izvode iz Matičnih knjiga opštine Paraćin, na srpskom obrascu; 
-od 690,00 dinara za internacionalne izvode iz Matičnih knjiga opštine Paraćin;
-od 740,00 dinara za uverenja iz Knjige državljana opštine Paraćin. 
kao i dokaz o uplaćenoj Naknadi za usluge Opštinske uprave, na žiro račun br. 840–742351843-94           šifra plaćanja 153, poziv na broj: 97 61-077: 
-od 50,00 dinara za izvode iz Matičnih knjiga opštine Paraćin, na srpskom obrascu; 
-od 50,00 dinara za internacionalne izvode iz Matičnih knjiga opštine Paraćin;
-od 50,00 dinara za uverenja iz Knjige državljana opštine Paraćin. 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, plaćaju taksu za izvode na srpskom obrascu u iznosu od 126,00 dinara, za internacionalne izvode u iznosu od 207,00 dinara i za uverenja o državljanstvu u iznosu od 222,00 dinara.

 Davanje izjave na zapisnik kod matičara

Potrebna dokumentacija koju stranka prilaže:
A) za određivanje ličnog imena detetu – rok 2 meseca od dana rođenja deteta: lične karte oba roditelja na uvid i obavezno prisustvo oba roditelja
B) za određivanje državljanstva: ukoliko roditelji imaju različito državljanstvo, potrebna je izjava oba roditelja (sa dokazom o državljanstvu – uverenjima i ličnim kartama na uvid)
C) za promenu prezimena posle razvoda u roku od 2 meseca od razvoda: pravnosnažna presuda o razvodu braka i lična karta na uvid
D) za priznanje očinstva: izvod iz MKR za oca, fotokopija lične karte i saglasnost majke deteta
E) za promenu ličnog imena detetu posle promene porodičnog statusa: dokaz o promeni porodičnog statusa (rešenje, izvod iz MKV za roditelje i dr.) i drugi dokazi po oceni službenog lica i u skladu sa zakonom.
Za navedene radnje stranke ne plaćaju taksu, na osnovu čl.19. stav 4. Zakona o republičkim administrativnim taksama.

 

Uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija


Potrebna dokumentacija koju stranka prilaže uz zahtev:
A) za izdavanje uverenja o životu
- fotokopija lične karte
- obavezno lično prisustvo
- dokaz o uplaćenoj rep.admin.taksi u iznosu od
600,00din – izbegla, prognana i raseljena lica plaćaju samo  republičku administrativnu taksu umanjenu za 70%, tj. iznos od 180,00 din.
 
Preuzmite Zahtev → ovde

B) za izdavanje uverenja o poljoprivredi
-
fotokopija lične karte

- uverenje Poreske uprave da se lice duži porezom
- overena izjava dva svedoka da se lice bavi poljoprivrednom proizvodnjom
- dokaz o uplaćenoj rep.admin.taksi u iznosu od 150,00 dinara i opštinskoj taksi u iznosu od
600,00 dinara.– izbegla, prognana i raseljena lica plaćaju samo  republičku administrativnu taksu umanjenu za 70%, tj. iznos od 180,00 din.

Preuzmite Zahtev → ovde

C) za izdavanje uverenja o zajedničkom domaćinstvu
- fotokopija ličnih karata za članove domaćinstva
- overena izjava dva svedoka ili izjava dva svedoka na zapisniku kod službenog lica
- izvodi iz MKR za članove domaćinstva
- drugi dokazi prema oceni službenog lica i u zavisnosti od zahteva
- dokaz o uplaćenoj republ.admin.taksi u iznosu od 150,00 dinara i opštinskoj taksi u iznosu od
600,00 dinara – izbegla, prognana i raseljena lica plaćaju samo  republičku administrativnu taksu umanjenu za 70%, tj. iznos od 180,00din
Preuzmite obrazac Izjave 2 svedoka → ovde

Promena ličnog imena (donošenje rešenja)

Preuzmite Zahtev → ovde
Preuzmite Zahtev za promenu ličnog imena mal. detetu → ovde

Potrebna dokumentacija koju stranka prilaže uz zahtev koji mora biti obrazložen:
- izvod iz MKR
- uverenje o državljanstvu
- uverenje o prebivalištu
- izvod iz MKV
- izvodi iz MKR za decu
- uverenje
Osnovnog suda da se ne vodi istraga

- uverenje lokalne poreske administracije
- uverenje Poreske uprave da li se duži lice porezom
- fotokopija lične karte
- ukoliko se zahtev podnosi preko punomoćnika, obavezno je ovlašćenje propisno overeno
- Za maloletno dete je moguće podneti zahtev za promenu ličnog imena ukoliko je došlo do promene porodičnog statusa: priznanjem očinstva, osporavanjem očinstva ili usvojenjem. Priložiti:

-          dokaz o promeni porodičnog statusa (rešenje, izvod iz MKV za roditelje i dr.)

-          zahtev podnosi jedan roditelj, dok drugi daje saglasnost, a takođe i dete starije od 10 godina mora da da izjavu da je saglasno sa promenom

- drugi dokazi u zavisnosti od razloga za promenu i od ocene službenog lica
- dokaz o uplaćenoj taksi: rep.admin. taksa u iznosu od
740,00 dinara
 
Naknadni upisi u matične knjige – rođenih, venčanih, umrlih (donošenje rešenja)

Preuzmite:
Zahtev za naknadni upis u MKR → ovde
Zahtev za naknadni upis u MKU → ovde

Potrebna dokumentacija koju stranka prilaže uz zahtev:
- uverenje o prebivalištu ili fotokopija lične karte
- izvod iz MKR
- uverenje o državljanstvu
- izvod iz MKV
- za naknadni upis smrti: potvrda lekara o smrti,
zapisnik o saslušanju dva svedoka
- drugi dokazi po oceni službenog lica
- dokaz o uplaćenoj taksi: rep.admin.taksa u iznosu od
740, 00 dinara (izbegla, prognana i raseljena lica plaćaju samo  republičku administrativnu taksu umanjenu za 70%, tj. 222,00 din.).
 
Ispravke grešaka u matičnim knjigama (donošenje rešenja)

Preuzmite Zahtev → ovde

Potrebna dokumentacija koju stranka prilaže uz zahtev:
- uverenje o prebivalištu ili overena fotokopija lične karte
- izvod iz MKR
- drugi dokazi po oceni službenog lica
Za donošenje ovog rešenja ne plaća se taksa na osnovu čl.19.st.3. Zakona o republičkim administrativnim taksama 

 

Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenog novca → ovde

 

 

Poslovi biračkog spiska(donošenje rešenja o upisu, brisanju i promenama podataka)

Uglavnom se sprovodi postupak po službenoj dužnosti, a ukoliko stranka podnese zahtev, potrebno je da uz zahtev priloži fotokopiju lične karte i drugi dokaz po oceni službenog lica, u zavisnosti od vrste rešenja, a u skladu sa propisima o vođenju biračkog spiska.
Oslobođeno plaćanja takse.
Preuzmite:
Zahtev za izdavanje potvrde o biračkom pravu → ovde
Zahtev za promenu prezimena u buračkom spisku → ovde

Poslovi pravne pomoći
U oblasti pravne pomoći se ne sprovodi postupak, već se strankama pišu razni podnesci koje oni upućuju državnim organima (tužbe, žalbe, prijave, ovlašćenja, punomoćja, garancije, izjave i sl.)
Stranke za ovu uslugu plaćaju opštinsku taksu koja iznosi ½ advokatske tarife, a za jednostavniji oblik podnesaka (ovlašćenja, garancije, izjave i sl.)
Preuzmite Zahtev za pravnu pomoć → ovde


Odsek za zajeničke poslove
Obavlja sledeće poslove: prijemna kancelaija i prijem svih podnesaka za Opštinske uprave i vođenje elektronske evidencije, organizacija rada opštinskog uslužnog centra, vođenje arhive za Opštinske uprave, objavljivanje na oglasnoj tabli Opštinske uprave, štampanje Službenog lista opštine Paraćin,  prijem i ekspedicija pošte, fotokopiranje, telefonska centrala, kontrola održavanja higijene u zgradi opštine, organizuje upotrebu putničkih vozila.
Pruža informacije građanima o svim pitanjima iz delokruga organa opštine i Opštinskih uprava. 

Šef odseka: Marija Petković, e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Telefon 035-563-601 lokal 117, 124 
 

Poslovi koji se obavljaju u uslužnom centru:
Prijemna kancelarija, prijem podnesaka za Opštinsku upravu, arhiviranje okončanih predmeta i izdavanje prepisa iz arhive Opštinske uprave
- Za izdavanje prepisa iz arhive plaća se republička admin.taksa u iznosu od 320,00 dinara i opštinska taksa u iznosu od 100,00 dinara po svakom listu.
- Za uvid u projektnu dokumentaciju koja se nalazi u arhivi, plaća se rep.admin.taksa u iznosu od 150,00 dinara i opštinska taksa u iznosu od 300,00 dinara.

  Zahtev za izdavanje prepisa iz arhive:

1.        povereni poslovi → ovde

2.        opštinski poslovi → ovde

  

Fotokopiranje

Za fotokopiranje se plaća opštinska taksa u iznosu od 10,00 dinara po jednoj stranici formata A4.

Naplata komunalne usluge - smeća - Javno-komunalnog preduzeća Paraćin vrši se na šalteru br.13 Uslužnog centra.

Objavljivanje akata na oglasnoj tabli Opštinske uprave i štampanje Službenog lista opštine Paraćin
Za objavljivanje akata na oglasnoj tabli Opštinske uprave, potrebno je da donosilac akta dostavi nalog i izvorni tekst akta koji je potrebno objaviti, nakon čega službeno lice donosi rešenje o objavljivanju propisa i akata na oglasnoj tabli, a u skladu sa Odlukom o objavljivanju akata u službenom listu opštine Paraćin SO-e Paraćin od 22.09.2005.godine.
Za objavljivanje akata javnih preduzeća, ustanova i dr.organizacija na oglasnoj tabli plaća se opštinska taksa u iznosu od 200,00 dinara po svakoj stranici A4 formata.
Za objavljivanje akata u Službenom listu opštine Paraćin akata javnih preduzeća, ustanova i dr.organizacija, plaća se opštinska taksa u iznosu
od 160,00 dinara po stranici objavljenog teksta.


 

Mesne kancelarije:

MK Buljane, za naseljena mesta Buljane i Šaludovac, 
 
Telefon 035-8817-374

MK Busilovac, za naseljena mesta Busilovac, Krežbinac i Golubovac,

Telefon 035-542-282

MK Glavica, za naseljeno mesto Glavicu,
Telefon 035-546-193

MK Davidovac, za naseljeno mesto Davidovac,
Telefon 035-546-193

MK Gornja Mutnica, za naseljeno mesto Gornja Mutnica,
Telefon 035-517-408

MK Donje Vidovo, za naseljeno mesto Donje Vidovo,
 Telefon 035-525-160

MK Donja Mutnica, za naseljena mesta Donja Mutnica i Lešje,
 Telefon 035-540-003

MK
Drenovac, za naseljeno mesto Drenovac,
 Telefon 035-545-103

MK Izvor, za naseljena mesta Izvor i Klačevicu,
 Telefon 035-540-352

MK Lebina, za naseljeno mesto Lebinu,
 Telefon 035-518-736

MK Mirilovac, za naseljeno mesto Mirilovac,
 Telefon 035-518-000

MK Popovac, za naseljena mesta Popovac i Zabregu,
Telefon 035-541-064

MK Potočac, za naseljeno mestao Potočac,
Telefon 035-522-801

MK Plana, za naseljeno mesto Planu,
 Telefon 035-546-193

MK Raševica, za naseljeno mesto Raševicu,
Telefon 035-521-296 

MK Svojnovo, za naseljeno mesto Svojnovo,
Telefon 035-523-116 

MK Stubica, za naseljeno mesto Stubicu,
Telefon 035-530-169 

MK Sikirica, za naseljena mesta Sikiricu, Gornje Vidovo i Ratare,
 Telefon 035-548-501 

MK Trešnjevica, za naseljena mesta Trešnjevicu i Sinji Vir,
Telefon 035-524-335 

MK Čepure, za naseljeno mesto Čepure,
Telefon 035-526-249 

MK Šavac, za naseljeno mesto Šavac,
Telefon 035-527-233 


Ovo odeljenje vrši poverene poslove državne uprave, kao i poslove
određene Odlukom o organizaciji Opštinske uprave, pri čemu vodi upravni postupak, pridržavajući se odredaba Zakona o opštem upravnom postupku i odredaba posebnih zakona, kao i pravilnika, uredbi i uputstava.

 

TRENUTNO NA SAJTU