НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Одељење за урбанизам

Načelnik Odeljenja

Boban Dejanović, dipl.pravnik
email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel: 035 563 601

U okviru Odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne poslove postoje tri unutrašnje organizacione jedinice i to: Odsek za urbanizam, imovinsko – pravna služba, i odsek za GIS.

Odsek za urbanizam

У одсеку се обављају послови који се тичу припреме, доношења, евидентирања и чувања планских докумената, разматрање иницијативе за израду планских докумената, спровођење поступка потврђивања урбанистичко-техничких докумената и сви други послови из ове области. Спроводе се акта Комисије за планове, припрема материјал за потребе органа општине и Комисије за планове. Одсек се такође бави пословима озакоњења објеката, издаје уверења о старости објекта. Врши прикупљање просторних и других података, обрађује их и врши њихово уношење у географски информациони систем (ГИС) општине Параћин. Припрема документацију и израђује нацрт решења за скупштине станара. Спроводи и обавља послове регулативе одвијања јавног саобраћаја на територији општине, оверава редове вожње за линијски превоз путника на територији општине и прати регулативу саобраћајне сигнализације, издаје решења за раскопавање улица, обавља послове везане за такси превоз, издавање одобрења за обављање делатности такси превоза, издавање ИД картона за такси возила и возаче и води регистар кровних ознака.
Tel 035 563 601 lok.47

Registar lokacijskih dozvola

 

 

Izdavanje informacija o lokaciji


Preuzmite zahtev   →   za pravna lica     za fizička lica

Potrebna su sledeća dokumenta
Za pravna lica
uz prijavu priložiti:

- kopiju plana parcele, (ne starija od šest meseci),
-naknadu od :
-880,00 din za izdavanje informacije o lokaciji o mogućnostima I ograničenjima gradnje na jednoj katastarskoj parceli;
-1130,00 din za izdavanje informacije o lokaciji o mogućnostima I ograničenjima gradnje na dve katastarske parcele;
-1380,00 din za izdavanje informacije o lokaciji o mogućnostima I ograničenjima gradnje na više katastarskih parcela;
-1380,00 din za izgradnju, dogradnju I rekonstrukciju pomoćnih objekata, garaža, trafo stanica 10/04 kV ili 20/4 kV I dr;
-2680,00 din za objekte infrastructure ( linijske vodove,vodovode, gasovod ) ;
-1380,00 din za izvođenje radova na investicionom održavanju i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom i promena namene bez izvođenja radova ;
-1380,00 din za izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji i promeni namene sa izvođenjem radova ;

na žiro račun 840-742351843-94 poziv na broj 97 61-077.

Za fizicka lica uz prijavu priložiti:
- kopiju plana parcele, (ne starija od šest meseci),
 -naknadu od :
-880,00 din za izdavanje informacije o lokaciji o mogućnostima I ograničenjima gradnje na jednoj katastarskoj parceli;
-1130,00 din za izdavanje informacije o lokaciji o mogućnostima I ograničenjima gradnje na dve katastarske parcele;
-1380,00 din za izdavanje informacije o lokaciji o mogućnostima I ograničenjima gradnje na više katastarskih parcela;
-880,00 din za izgradnju, dogradnju I rekonstrukciju pomoćnih objekata, garaža, trafo stanica 10/04 kV ili 20/4 kV I dr;
-1380,00 din za objekte infrastructure ( linijske vodove,vodovode, gasovod ) ;
-880,00 din za izvođenje radova na investicionom održavanju i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom i promena namene bez izvođenja radova ;
-880,00 din za izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji i promeni namene sa izvođenjem radova ;

 na žiro račun 840-742351843-94 poziv na broj 97 61-077.Izdavanje lokacijske dozvole

ZAHTEV za lokacijsku dozvolu


Preuzmite zahtev  →   za pravna lica     za fizička lica

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:

Za pravna lica
uz prijavu priložiti:

- kopiju plana parcele, (ne starija od šest meseci),
- izvod iz katastra podzemnih instalacija, (ne starijI od šest meseci)
- dokaza o pravu svojine u skladu sa članom 135. pomenutog zakona
- situacioni plan ( podaci o objektu koji će se graditi, a naročito o planiranoj dispoziciji, vrsti i nameni objekata, tehničke karakteristike i sl.)
- taksu od 760,00 din. na žiro račun 840-742221843-57 poziv na br. 97 61-077 Republička administrativna

Za fizička lica
uz prijavu priložiti:

- kopiju plana parcele, (nе stariju od šest meseci),
- izvod iz katastra podzemnih instalacija, (ne stariji od šest meseci),
- dokaz o pravu svojine u skladu sa članom 135. pomenutog zakona ,
- situacioni plan (podacio о оbjektu koji će se graditi , a naročito о planiranoj dispoziciji, vrsti i nameni objekta, tehničke karakteristike i sl.),
- taksu od 760,00 din. na žiro račun 840-742221843-57 poziv na br. 97 61-077 republička administrativna taksa


ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRADJEVINSKE DOZVOLE

Preuzmite zahtev  →     za pravna lica     za fizička lica

uz zahtev se prilože za fizička lica

- lokacijska dozvola;
- glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;
- dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu;
dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
- dokaz o uplati takse:
-530,00 din za ekonomske objekte u poljoprivredi,
-1020,00 din za ostale objekte i
- za nadziđivanje, rekonstrukciju, adaptaciju i doziđivanje taksa se umanjuje 50% i iznosi 650,00 din na žiro račun 840-742221843-57 poziv na broj 97 61-077, republička administativna taksa.


uz zahtev se prilože za pravna lica:

- lokacijska dozvola;
- glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;
- dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu;
- dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
- listu nepokretnosti ili posedovni list (ne stariju od šestmeseci)
- dokaz o uplati takse :
-530,00 din za ekonomske objekte u poljoprivredi,
-1020,00 din za ostale objekte i
- za nadziđivanje, rekonstrukciju, adaptaciju i doziđivanje taksa se umanjuje 50% i iznosi 650,00 din na žiro račun 840-742221843-57 poziv na broj 97 61-077, republička administativna taksa.Zahtev za izdavanje građevinske dozvole usled promene u toku građenja

Preuzmite zahtev  →     za pravna lica     za fizička lica

uz zahtev se prilože za pravna lica:

- lokacijska dozvola;
- glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;
- dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu;
- dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
- dokaz o uplati administrativne takse :
- 530,00 din za ekonomske objekte u poljoprivredi,
- 1020,00 din za ostale objekte
- za nadziđivanje, rekonstrukciju, adaptaciju i doziđivanje taksa se umanjuje 50% i iznosi 650,00 din na žiro račun 840-742221843-57 poziv na broj 97 61-077, republička administativna taksa.


uz zahtev se prilože za fizička lica:

- lokacijska dozvola;
- glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;
- dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
- dokaz o uplati administrativne takse :
- 530,00 din za ekonomske objekte u poljoprivredi,
- 1020,00 din za ostale objekte
- za nadziđivanje, rekonstrukciju, adaptaciju i doziđivanje taksa se umanjuje 50% i iznosi 650,00 din na žiro račun 840-742221843-57 poziv na broj 97 61-077, republička administativna taksaIzgradnja objekata, promene i namene i izvođenje radova za koje se ne izdaje odobrenje za izgradnju


Preuzmite zahtev  →     za pravna lica     za fizička lica

Potrebna su sledeća dokumenta


Za fizička lica

uz zahtev priložiti:
- dokaza o pravu svojine u skladu sa članom 135. pomenutog zakona
- idejni projekat, odnosno glavni projekat za radove na sanaciji i adaptaciji objekata;
- informaciju o lokaciji za izgradnju pomoćnog objekta, garažu i trafo stanicu 10/04 kV ili 20/4 kV;
- dokazi o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju tipskih trafo stanica 10/04 kV ili 20/4 kV (osim stubnih trafo stanica), garaža, ostava i drugih sličnih objekata, kao i za promenu namene objekta bez izvođenja radova,
- saglasnost na idejni odnosno glavni projekat zavoda za zaštitu kulturnih dobara za objekte od kulturno – istorijskog značaja;
- situacioni plan koji sadrži planiranu dispoziciju, visinu, gabarit i namenu objekta.
- kopiju plana i lista nepokretnosti, posedovni list, (ne stariju od šest meseci)
- taksu od 760,00 din. na žiro račun 840-742221843-57 poziv na br. 97 61-077 Republička administrativna taksa


Za pravna lica

uz zahtev priložiti:
- dokaza o pravu svojine u skladu sa članom 135. pomenutog zakona
- idejni projekat, odnosno glavni projekat za radove na sanaciji i adaptaciji objekata;
- informacije o lokaciji za izgradnju pomoćnog objekta, garažu i trafo stanicu 10/04 kV ili 20/4 kV;
- dokazi o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju tipskih trafo stanica 10/04 kV ili 20/4 kV (osim stubnih trafo stanica), garaža, ostava i drugih sličnih objekata, kao i za promenu namene objekta bez izvođenja radova,
- saglasnost na idejni odnosno glavni projekat zavoda za zaštitu kulturnih dobara za objekte od kulturno – istorijskog značaja;
- situacioni plan koji sadrži planiranu dispoziciju, visinu, gabarit i namenu objekta.
- taksu od 760,00 din. na žiro račun 840-742221843-57 poziv na br. 97 61-077 Republička administrativna taksa


 
PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA OBJEKTA

Preuzmite obrazac prijave  →   za pravna lica    za fizička lica

Potrebna su sledeća dokumenta

Za fizička lica
uz zahtev priložiti:
- naknadu za usluge od:
880,00 din na žiro račun 840-742351843-94 poziv na br. 97 61-077 Opštinska uprava opštine Paraćin.

Za pravna lica
uz zahtev priložiti:
- naknadu za usluge od:
880,00 din na žiro račun 840-742351843-94 poziv na br. 97 61-077 Opštinska uprava opštine Paraćin.IZDAVANJE OBAVEŠTENJA O ZAVRŠETKU TEMELJA

Preuzmite obrazac obaveštenja  → ovde


Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:
uz zahtev se prilože :
- građevinska dozvola,
- geodetski snimak i temelja
- glavni projekat,
- dokaz o uplati administrativne takse:
- naknada za usluge za stambeni objekat
880,00 din na žiro račun 840-742351843-94 poziv na br. 97 61-077 Opštinski prihodi Organa uprave - naknada za usluge za poslovni objekat
1380,00 din na žiro račun 840-742351843-94 poziv na br. 97 61-077 Opštinski prihodi Organa uprave.


 

UPOTREBNA DOZVOLA

Preuzmite Zahtev za tehnički pregled i upotrebnu dozvolu →     za pravna lica       za fizička lica

Potrebna su sledeća dokumenta


Za fizička lica:

uz zahtev priložiti:
- rešenje o gradjevinskoj dozvoli,
- potvrdu o tehničkom pregledu temelja,
- glavni projekat, (projekat izvedenog stanja ), sa izvršenom tehničkom kontrolom,
- geodetski snimak predmetnog objekta,
- taksa od: 760,00 din. na žiro račun 840-742221843-57 poziv na br. 97 61-077, Republička administrativna taksa i 0,2% na predračunsku vrednost objekta za izdavanje upotrebne dozvole i za puštanje objekta u probni rad u iznosu od 0,1% na predračunsku vrednost objekta


Za pravna lica

uz zahtev priložiti:
- rešenje o gradjevinskoj dozvoli,
- potvrdu o tehničkom pregledu temelja,
- glavni projekat, (projekat izvedenog stanja ), sa izvršenom tehničkom kontrolom,
- geodetski snimak predmetnog objekta,
- taksa od: 760,00 din. na žiro račun 840-742221843-57 poziv na br. 97 61-077, Republička administrativna taksa i 0,2% na predračunsku vrednost objekta za izdavanje upotrebne dozvole i za puštanje objekta u probni rad u iznosu od 0,1% na predračunsku vrednost objektaLEGALIZACIJA

Preuzmite obrazac prijave → ovde

Zahtev mogu predati samo stranke, koje su prijavu podnele 2003. godine ili imaju obaveštenje, a nisu dopunile dokumentaciju.


UKLANJANJE OBJEKTA

Preuzmite zahtev →     za pravna lica     za fizička lica

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev: za pravna lica:

- glavni projekat rušenja u tri primerka;
- dokaz o svojini na objektu;
- posebni uslovi, аko se radi o objektu čijim rušenjem bi bio ugrožen javni interes (zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i sl.).
- taksa od 510,00 din. na žiro račun 840-742351843-94 poziv na br. 97 61-077, opštinski prihodi organa uprave.


za fizička lica

- glavni projekat rušenja u tri primerka;
- dokaz o svojini na objektu;
- posebni uslovi, аko se radi o objektu čijim rušenjem bi bio ugrožen javni interes (zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i sl.).
- taksa od 510,00 din. na žiro račun 840-742351843-94 poziv na br. 97 61-077, opštinski prihodi organa uprave.


IZDAVANJE UVERENJA O STAROSTI OBJEKTA IZGRAĐENOG PRE 1971.g.

Preuzmite zahtev  →   ovde

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:

- kopija plana, list nepokretnosti ili posedovni list (starosti do šest meseci),
- dokaz o izvršenoj uplati naknade za rad Organa uprave SO-e Paraćin u iznosu od 330,00 dinara na žiro račun broj 840-742351843-94, poziv na broj 97/61 077.
NAPOMENA: zbog prirode raznolikosti gore navedenih zahteva, Potrebni podnesci koji su još neophodni biće posebno traženi.IZDAVANJE UVERENJA O STAROSTI OBJEKTA IZGRAĐENOG PRE DONOŠENJA PROPISA
Preuzmite zahtev →   ovde

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:

- kopija plana, list nepokretnosti ili posedovni list (starosti do šest meseci),
- dokaz o izvršenoj uplati naknade za rad Organa uprave SO-e Paraćin u iznosu od 330,00 dinara na žiro račun broj 840-742351843-94, poziv na broj 97/61 077.
NAPOMENA: zbog prirode raznolikosti gore navedenih zahteva, Potrebni podnesci koji su još neophodni biće posebno traženi.

ZAUZEĆE JAVNE POVRŠINE (FRIZIDERI)

Preuzmite zahtev

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:

- dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse u iznosu od 760,00 dinara na žiro račun broj 840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97/61 077,
- rešenje registrovane delatnosti

ZAUZEĆE JAVNE POVRŠINE (BAŠTE)

Preuzmite zahtev

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:
- rešenje registrovane delatnosti
- dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse u iznosu od 760,00 dinara na žiro račun broj 840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97/61 077,
- dokaz o izvršenoj uplati obračunate naknade za korišćenje prostora na javnim površinama na žiro račun broj 840-741531843-77


ZAUZEĆE JAVNE POVRŠINE (roba i slično)

Preuzmite zahtev 

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:
- rešenje registrovane delatnosti 
- dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse u iznosu od 760,00 dinara na žiro račun broj 840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97/61 077,
- dokaz o izvršenoj uplati obračunate naknade za korišćenje prostora na javnim površinama na žiro račun broj 840-741531843-77

 

ZAUZEĆE JAVNE POVRŠINE (gradjevinski materijal, postavljanje skela radi izvodjenja gradjevinskih radova i slicno)

Preuzmite zahtev 

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:
- rešenje registrovane delatnosti 
- dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse u iznosu od 760,00 dinara na žiro račun broj 840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97/61 077,
- dokaz o izvršenoj uplati obračunate naknade za korišćenje prostora na javnim površinama na žiro račun broj 840-741531843-77

ZAHTEV ZA DOPUNSKO REŠENJE

Preuzmite zahtev 

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:
- dokaz o izvršenoj uplati obračunate naknade za korišćenje prostora na javnim površinama na žiro račun broj 840-741531843-77

ZAHTEV ZA UTOVAR I ISTOVAR ROBE


Preuzmite zahtev 

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:

- rešenje registrovane delatnosti
- dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse u iznosu od 760,00 dinara na žiro račun broj 840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97/61 077,
- dokaz o izvršenoj uplati obračunate naknade za korišćenje prostora na javnim površinama na žiro račun broj 840-741531843-77
 

RASKOPAVANjE JAVNE POVRŠINE

Preuzmite zahtev

- dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse u iznosu od 760,00 dinara na žiro račun broj 840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97/61 077,
- dokaz o izvršenoj uplati obračunate naknade za korišćenje prostora na javnim površinama na žiro račun broj 840-741535843-08

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ID KARTONA ZA TAKSI VOZAČE

Preuzmite zahtev

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:
- fotokopija lične karte (uz donošenje na uvid originala),
- fotokopija vozačke dozvole (uz donošenje na uvid originala),
- fotokopija ugovora o radu (osim za preduzetnike, uz donošenje na uvid originala),
- fotokopija prijave na osiguranje (osim za preduzetnike, uz donošenje na uvid originala),
- dve fotografije auto – taksi vozača (2.5 x 3.0 cm)
- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 580,00 dinara na žiro račun broj 840-742351843-94, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97/61 077, svrha uplate : izrada ID kartona auto – taksi vozača


ZAHTEV ZA IZDAVANJE SVETLEĆE OZNAKE I ID KARTONA ZA TAKSI VOZILA

Preuzmite zahtev

Potrebna su sledeća dokumenta uz zahtev:
- fotokopija rešenja o ispunjenju uslova za obavljanje auto – taksi prevoza (uz donošenje na uvid originala),
- fotokopiju rešenjao registrovanju delatnosti kod Agencije ta privredne registe (uz donošenje na uvid originala), - fotokopiju polise osiguranja od autoodgovornosti i osiguranja putnika (uz donošenje na uvid originala),
-fotokopiju saobraćajne dozvole (uz donošenje na uvid originala),
- dokaz o izmirenju lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnomprostoru za prethodnu godinu (osim za preduzeća koja su registrovana kod agencije manje od tri godine)
-original uplatnice o uplaćenim taksama i naknadama i to :
- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 2500,00 dinara na žiro račun broj 840-742351843-94, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97/61 077, svrha uplate : izdavanje svetleće krovne oznake auto – taksi vozila
- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 580,00 dinara na žiro račun broj 840-742351843-94, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97/61 077, svrha uplate : izrada ID kartona auto – taksi vozila


ZAHTEV ZA OBNOVU ID KARTONA ZA TAKSI VOZILA

Preuzmite zahtev

-fotokopiju važećeg identifikacionog kartona auto – taksi vozila (uz donošenje na uvid originala),
-fotokopiju polsie osiguranja vozila od autoodgovornosti i putnika (uz donošenje na uvid originala),
- fotokopiju saobraćajne dozvole (uz donošenje na uvid originala),
- dokaz o izmirenju lokalne komunalne takes za isticanje firme na poslovnom prostoru za prethodnu godinu
- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 580,00 dinara na žiro račun broj 840-742351843-94, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97/61 077, svrha uplate : izrada ID kartona auto – taksi vozila


ZAHTEV ZA PARCELACIJU I PREPALCELACIJU

Preuzmite zahtev

- kopija plana parcele ili parcela (ne starija od šest meseci),
- listu nepokretnosti ili posedovni list (ne stariji od šest meseci).
- overeni projekat preparcelacije i parcelacije,
- projekat geodetskih obeležavanja,
- naknada od :
- 1380,00 din za potvrđivanje urbanističkog projekta ;
- 1380,00 din za potvrđivanje projekta parcelacije I preparcelacije
- 1380,00 din za potvrđivanje projekta ispravke granica susednih parcela na žiro račun 840-742351843-94 poziv na broj 97 61-077, svrha uplate: Opštinski prihodi Organa uprave


EKOLOGIJA

- dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse u iznosu od 1850,00 dinara na žiro račun broj 840-742221843-57, šifra plaćanja 133, poziv na broj 97/61077,

Ukoliko se proceni da je izrada studije uticaja potrebna podnosi se:
- zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja
- dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse u iznosu od 1850,00 dinara na žiro račun broj 840-742221843-57, šifra plaćanja 133, poziv na broj 97/61077,

Po izradi studije o proceni uticaja podnosi se:
- zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja
- dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse u iznosu od:
- do 100m2 - 37220,00 dinara
- od 100-1000m2 - 72550,00 dinara
- preko 1000m2 - 119060,00 dinara na žiro račun broj 840-742221843-57, šifra plaćanja 133, poziv na broj 97/61077,
- troškove rada tehničke komisije snosi investitor, na osnovu rešenja koje donosi odeljenje za urbanizam

 

Imovinsko – pravni odsek

 

Obavlja poslove uprave koji se sastoje u obavljanju imovinsko pravnih poslova poverenih Zakonom, izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti i nacrte akata o raspolaganju imovinom opštine, obavlja katastarske poslove iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, stambene poslove iz nadležnosti opštine.

 

Telefon: 035-563-601 lok.46

Odsek za GIS

Šef odseka je Ivan Kostić, diplomirani prostorni planer
Telefon: 035-563-601 lokal 13
E-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


Ovaj odsek se bavi prikupljanjem, unosom, obradom, upravljanjem, analizom, prikazivanjem, održavanjem i distribucijom prostorno orjentisanih informacija.

Aktivnosti u formiranju i funkcionisanju GIS-a su: unos podataka (podrazumeva postojanje istih i konverzija iz analognog u digitalni oblik), obrada podataka,upravljanje (organizovanje, uređivanje i održavanje baze podataka), izrada upita i analiza (proces kojim se od postojećih podataka unetih u sistem, specijalnim postupcima dobijaju izvedene informacije koje su predmet analize), vizuelizacija, izveštavanje i distribucija prostornih podataka preko web portala koji omogućuje istovremeni pristup većeg broja ljudi podacima i time učešće u donošenju odluka, planiranju i izvođenju određenih akcija, kako samih članova GIS-a, tako i korisnika sistema.
Sve informaije u vezi poslova koje obavlja Odeljenje za urbanizam i imovinsko – pravne poslove mogu se dobiti kako u našoj službi, putem pisanog zahteva u Uslužnom centru, tako i elektronskom postom.

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 2 guests online