НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Инспекцијска служба

Načelnik Službe je Stolić Stojan, dipl. ing. agronomije
 E-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

035 563 601 lokal 157 i 127

 

Građevinska inspekcija

Obavlja poslove vršenja inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata na teritoriji opštine Paraćin za koje građevinsku dozvolu izdaje opština. Građevinski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da proverava da li: privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje gradi objekat, odnosno lice koje vrši stručni nadzor, odnosno lica koja obavljaju pojedine poslove na projektovanju ili građenju objekata, ispunjavaju propisane uslove; je za objekat koji se gradi, odnosno za izvođenje radova izdata građevinska dozvola i podneta prijava o početku građenja; je investitor zaključio ugovor o građenju, u skladu sa ovim zakonom; se objekat gradi prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, odnosno tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdato rešenje o prijavi radova; je gradilište obeleženo na propisan način; izvršeni radovi, odnosno materijal, oprema i instalacije koji se ugrađuju odgovaraju zakonu i propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta; je izvođač radova preduzeo mere za bezbednost objekta, susednih objekata, saobraćaja, okoline i zaštitu životne sredine; na objektu koji se gradi ili je izgrađen postoje nedostaci koji ugrožavaju bezbednost njegovog korišćenja i okoline; izvođač radova vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i obezbeđuje knjigu inspekcije na propisani način; se u toku građenja i korišćenja objekta vrše propisana osmatranja i održavanja objekta; je tehnički pregled izvršen u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona; je za objekat koji se koristi izdata upotrebna dozvola; se objekat koristi za namenu za koju je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola; obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona. Građevinski inspektor je ovlašćen da vrši nadzor nad korišćenjem objekata i da preduzima mere ako utvrdi da se korišćenjem objekta dovode u opasnost život i zdravlje ljudi, bezbednost okoline, ugrožava životna sredina i ako se nenamenskim korišćenjem utiče na stabilnost i sigurnost objekta. U vršenju inspekcijskog nadzora, građevinski inspektor je ovlašćen da uđe na gradilište i objekte u izgradnji, da traži isprave u cilju identifikacije lica, da uzima izjave od odgovornih lica, fotografiše ili sačini video snimak gradilišta ili objekta, kao i da preduzima druge radnje vezane za inspekcijski nadzor, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja. Građevinski inspektor je dužan da pruža stručnu pomoć u vršenju poverenih poslova u oblasti inspekcijskog nadzora i da daje stručna objašnjenja i mišljenja, kao i da neposredno učestvuje u vršenju inspekcijskog nadzora kad je to neophodno. Dostavlja podatke o izvršenom inspekcijskom nadzoru licu ovlašćenom za vođenje Registra investitora. Donosi zapisnike, rešenja, zaključke. Podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, krivičnog postupka ili postupka za privredni prestup.

 

Kako prijaviti ugrožavanje javne površine građevinskom inspektoru?

Za izlazak na lice mesta građevinskog inspektora, kada je u pitanju opšti interes ili ugrožavanje javne površine, ne plaća se taksa. Potrebno je problem prijaviti građevinskom inspektoru, pismeno ili usmeno. Probem se takođe može prijaviti i Call centru opštine Paraćin na tel. 035 568 958, 063 367 100.

 

Kako prijaviti ugrožavanje privatne svojine građevinskom inspektoru?

Za izlazak na lice mesta građevinskog inspektora, uz pismeni zahtev Građevinskoj inspekciji, potrebno je uplatiti taksu u iznosu : 3.110,00 dinara, na račun br. 840-742251843-73,

šifra plaćanja 153, poziv na broj 97, 61-077

Inspektor:

Ljubiša Miljković, dipl.ing.građevinarstva

Telefon: 035-563-601 lokal 138

E-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom i sprovođenjem zakona i drugih propisa donetih na osnovu zakona u oblasti zaštite životne sredine, zaštite vazduha od zagađenja, nad primenom mera zaštite od buke, upravljanja otpadom, hemikalijama i dr. Donosi rešenja, zaključke i zapisnike, podnosi prekršajne prijave, prijave za privredni prestup i podnosi krivične prijave. Priprema mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o radu, prikuplja i obrađuje podatke o postrojenjima koja podležu inspekcijskom nadzoru. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca kao i druge poverene poslove inspekcijskog nadzora propisane zakonima kojima se uređuje oblast zaštite životne sredine.

 

 

Prijava ugrožavanja javne površine inspektoru za zaštitu životne sredine

Za izlazak na lice mesta inspektora za zaštitu životne sredine, kada je u pitanju opšti interes ili ugrožavanje javne površine, ne plaća se taksa. Potrebno je problem prijaviti inspektoru za zaštitu životne sredine, pismeno ili usmeno. Problem se takođe može prijaviti i Call centru opštine Paraćin na tel. 035 568 958, 063 367 100.

 

Prijava ugrožavanja privatne svojine inspektoru za zaštitu životne sredine

Za izlazak na lice mesta inspektora za zaštitu životne sredine, uz pismeni zahtev, potrebno je uplatiti taksu u iznosu : 3.110,00 dinara, na račun br. 840-742251843-73, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97, 61-077 

Inspektor: Jasmina Cvetković, master analitičar zaštite životne sredine

Telefon: 035-563-601 lokal 127

E-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. годину

ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

План и програм рада службе за инспекцијске послове за 2019. годину Инспекција за заштиту животне средине

 

 

Komunalna inspekcija

 

Obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na kontrolu da li se komunalna delatnost obavlja na način utvrđen zakonom i propisom donetim na osnovu zakona, kontroliše stanje komunalnih objekata, kontroliše da li se komunalne usluge pružaju u skladu sa utvrđenim uslovima, naređuje uklanjanje stvari i drugih predmeta sa javnih površina ako su oni tu ostavljeni protivno propisima opštine, naređuje izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka, izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mesta za prekršaje po propisima koje donosi skupština opštine, preduzima druge mere utvrđene ovim zakonom i propisima opštine, donosi rešenja iz oblasti komunalne inspekcije, sačinjava zapisnik na terenu, podnosi prekršajne prijave.

 

Kako prijaviti ugrožavanje javne površine komunalnoj inspekciji?

Za izlazak na lice mesta komunalnog inspektora, kada je u pitanju opšti interes ili ugrožavanje javne površine, ne plaća se taksa. Potrebno je problem prijaviti komunalnom inspektoru, pismeno ili usmeno. Probem se takođe može prijaviti i Call centru opštine Paraćin na tel. 035 568 958, 063 367 100.

 

Kako prijaviti ugrožavanje privatne svojine komunalnoj inspekciji?

Za izlazak na lice mesta komunalnog inspektora, uz pismeni zahtev Komunalnoj inspekciji, potrebno je uplatiti taksu u iznosu : 3.110,00 dinara, na račun br. 840-742251843-73, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97, 61-077

Inspektori :

Dalibor Bajkić, šef odseka, dipl. oficir policije, E-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Saša Lalić, dipl. Ing. poljoprivrede, E-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Vera Đorđević, dipl. veterinar, E-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Telefon 035:563-601 lokal 157 i 127

 

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor:

KONTROLNA LISTA -ODRZAVANJE CISTOCE I ODRZAVANJE PARKOVA ZELENIH I REKREACIONIH POVRSINA

KONTROLNA LISTA -SAHRANJIVANJE i GROBLJA

KONTROLNA LISTA -UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

KONTROLNA LISTA -DRZANJE DOMACIH ZIVOTINJA SEOSKA NASELJA

KONTROLNA LISTA -JAVNA PARKIRALISTA

KOTROLNA LISTA -KOMUNALNE DELATNOSTI

KONTROLNA LISTA -DRZANJE DOMACIH ZIVOTINJA

KOTROLNA LISTA -TAXI PREVOZ

KONTROLNA LISTA -ODRZAVANJE PIJACA

KOTROLNA LISTA -PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE

KONTROLNA LISTA -RADNO VREME UGOSTITELJSKIH ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA

KONTROLNA LISTA -VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA

 

Prosvetna inspekcija

Prosvetni inspektor u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja, vrši sledeće poslove i zadatke, vrši kontrolu postupanja ustanove u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, osim kontrole koja se odnosi na stručno-pedagošku proveru rada ustanove, vrši pregled ustanove u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti i za proširenje delatnosti preduzima mere radi ostvarivanja prava i obaveza učenika i roditelja, nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika i direktora,kontroliše postupak upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno Zakonu, kontroliše ispunjenost propisanih uslova za sprovođenje ispita, vrši pregled propisane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje škola. Nalaže rešenjem otklanjanje nepravilnosti i nedostatke u određenom roku, naređuje rešenjem izvršavanje propisane mere koja nije izvršena,zabranjuje rešenjem sprovođenje radnji u ustanovi koje su suprotne Zakonu, podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup,odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera, za koje je taj organ nadležan i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

 

Prijava prosvetnom inspektoru kada je u pitanju opšti interes

Za izlazak na lice mesta prosvetnog inspektora, kada je u pitanju opšti interes, ne plaća se taksa. Potrebno je problem prijaviti prosvetnom inspektoru, pismeno ili usmeno. Problem se takođe može prijaviti i Call centru opštine Paraćin na tel. 035 568 958, 063 367 100.

 

Prijava prosvetnom inspektoru kada je u pitanju ugrožavanje ličnih insteresa

Za izlazak na teren prosvetnog inspektora, uz pismeni zahtev Prosvetnoj inspekciji, potrebno je uplatiti taksu u iznosu : 3.110,00 dinara, na račun br. 840-742251843-73, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97, 61-077

Inspektor: Snežana Popović, dipl.pravnik
E- mail:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Telefon 035:563-601 lokal 138

 

ОДЛУКЕ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈСКА СЛУЖБА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗЖС ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ -ЗА 2016. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ. КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ПО ЗАКОНУ О ТРГОВИНИ (Сл.гл.РС 53/10 и 10/13)

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРA ЗА 2018. ГОДИНУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019.ГОДИНУ. КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019.ГОДИНУ. Пореске инспекције ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 1 guest online