Menu

Функција службе за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе је контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из чл. 85. Закона о буџетском систему тј. над:

1) директним и индиректним корисницима средстава буџета јединице локалне самоуправе;

2) јавним предузећима основаним од стране јединице локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода;

3) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета јединице локалне самоуправе за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета јединице локалне самоуправе по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Важећа регулатива

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ:

У складу са чланом 90. став 1. Закона о буџетском систему, рад буџетске инспекције је независан и самосталан, а њен рад, овлашћења и обележја уређени су Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције (“Сл. гласник РС” , број 93/2017)

Светлана Стојановић, дипл. економиста

Буџетски инспектор

Телефон: 035/563-601 лок. 154
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.