Menu

17. марта 2006.године започет је тромесечни пробни рад Кол центра да би са упоредом набавком одговарајућег софтвера и технике септембра 2006.године почео да ради пуним капацитетом. Кол центар чине: оперативно административни део радне групе (који прима захтеве лично, путем телефона или е-маил-а) и део радне групе који интервенише на терену - 2 референта и 1 теренски извршилац.

Надлежности Кол центра
Су оне којима иначе општина, са својим службама, органима и јавним предузећима располаже и из домена су комуналне делатности локалне самоуправе

.Проблеми који спадају у област решивих питања Кол центра
То су заузећа јавних површина, кварови на јавној расвети, пуцање или запушења водоводних и канализационих цеви, недостатак поклопца на шахти и све оно што је комуналан проблем.

Сарадња са надлежним службама, органима и предузећима директно везаним за проблематику којом се бави Кол центар је стандардизована употребом електронских налога који се шаљу путем наменског софтвера (програма) и радио мреже која је као још једно од најновијих техничких достигнућа код нас - примењена у нашој општини. Уопштено гледано, укупна техничка развијеност система – поготово информативне технологије у коју је Локална управа уложила јако много средстава, времена и енергије, чини велики део оперативне и организационе структуре Кол центра.

Технички део Кол центра цине:
наменски софтвер – База података, систем радио налога и видео надзор јавних површина и техничка опрема : рачунари и дигиталне камере. Поред тога, у раду нам активно помаже Локални програм ГИС-а (географски информациони систем) а чија ће примена тек након нашег даљег рада и техничког усавршавања дати пун допринос


Процедура пријаве проблема Кол центру је следећа:
Грађанин путем телефона, лично или путем е-маил-а пријављује комунални проблем, Пријава се евидентира истог тренутка у базу података, Интервентна екипа излази на терен и фотографише проблем. Одмах након тога упућује се електронски налог одговарајућој служби Уколико се обиласком на терену утврди да проблем у зависности од врсте није решен у року од 24 односно 48 часова, контактирају се надлежни органи, службе или предузећа лично или путем телефона како би се открило у чему је проблем и зашто налог још увек није реализован. Ту у суштини и лежи сврха постојања ове службе, јер она својим радом обједуњује све комуналне делатности у општини. Након утврђивања динамике решивости проблема приступа се праћењу решавања истог, уз инсистирање на брзини и ефикасности, Након решења проблема, решен проблем се фотографише, такође као доказ о интервенцији и исходу и странка се након тога обавештава. Свака пријава поднета Кол центру за надлежне службе, органе и предузећа анонимна тако да нико од извршилаца у решавању проблема није упознат да ли је пријаву поднео грађанин одређеног имена и адресе или пак надлежно лице које проверава ефикасност своје службе или система у целини, тако да је принцип анимнимне пријаве оснивни критеријум ефикасног рада Кол центра. Лични подаци који се током пријаве проблема добијају од странке (име презиме и број телефона) користе се искључиво за обавештавање истих о статусу решавања пријављеног проблема..

У циљу што боље комуникације са грађанима и бржег решавања проблема који се, иначе, пријављују Кол центру општине Параћин, комуналне проблеме могуће је пријавити и преко бесплатне Андроид апликације “Параћин - комунални проблем”

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.