НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Скупштинске одлуке

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 09.05.2019. ГОДИНЕ

Одлука о погребним делатностима
Одлука о давању на управљање и коришћење објекта који је у јавној својини Општине Параћин
Одлука о накнадама за коришћење јавни путева за територију општине Параћин

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 24.04.2019. ГОДИНЕ

Одлука о апелу Влади РС
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 2019-2022.
ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 17.04.2019. ГОДИНЕ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2019. ГОДИНИ
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Параћин за 2019. годину
Извештај о утрошеним средствима за финансирање и суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Параћин у 2019. години, по основу јавнoг конкурса
Одлука о прибављању, отуђењу и давању у закуп непокретности на територији општине Параћин на којима општина има јавну својину

ОДЛУКА О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 27.03.2019. ГОДИНЕ

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији општинских управа Општине Параћин
Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Параћин
Одлука о подизању споменика мајору Животи Ђурићу
Одлука о усвајању Годишњег финансијског Извештаја о раду Регионалног центра за управљање комуналним отпадом ''Регион Краљево'' д.о.о. за 2018. годину
Решења из области имовинско правних послова
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 14.03.2019. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ – ПРВИ РЕБАЛАНС
КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКИХ УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Oдлука о измени и допуни Статута општине Параћин

Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Параћин за 2018. годину
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ
ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА 2019. година
Oдлука о усвајању Финансијског Извештаја и основне информације о ефектима финансијске подршке Скупштине општине Параћин на реализацији програмских активности Црвеног крста Параћин у 2018. години са Извештајем о реализацији Програма Народне кухиње за 2018. годину

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 28.02.2019. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
OДЛУКА о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији општине Параћин за 2018.годину
Одлука о приступању промени Статута општине

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 20.02.2019. ГОДИНЕ

Одлука о прибављању у јавну својину непокретности које се продају путем јавног огласа, и то имовину стечајног дужника «Инвестекспорт група» ДОО у стечају из Београда
Одлука о усвајању Извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Параћин за 2018. годину од 31.01.2019. године.
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈИМА О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018 ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ - OПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКИХ УПРАВА ЗА ПОЈЕДИНЕ ОБЛАСТИ И ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 30.01.2019. ГОДИНЕ

Пословник Скупштине општине 
Извештај о раду Скупштине општине Параћин за 2018. годину са Извештајем о извршењу финансијског плана Скупштине општине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за 2018. годину и на предлог Програма рада штаба за 2019.годину
Локални акциони план за запошљавање у општини Параћин за 2019. годину
Одлуке о мрежи основних школа, предшколских установа на територији општине Параћин и Елаборат о развојном плану мрежа јавних основних школа и јавне предшколске установе на територији општине Параћин

Oдлуке у давању у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини 
Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине Општине Параћин
и ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда
Одлука о давању на коришћење просторија Туристичкој организацији општине Параћин


СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 25.12.2018. ГОДИНЕ

Oдука о покретању иницијативе за обустављање изградње МХЕ Грза
Одлука о организацији седнице Комитета за мониторинг Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе
Одлукa о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општинској управи, јавним предузећима и установама општине Параћин
Oдлука о доприносу за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама и накнадама

Одлука о усвајању оперативног плана мобилног тима за социјално укључивање Рома ѕа 2019.годину
Oдлука о продужењу Акционог плана за имплементацију Стратегије одрживог развоја Општине Параћин
Oдлука о давању сагласности на Извештај Општинског већа о утрошеним средствима за финансирање и суфинансирање пројеката у области јавног информисања, културе, спорта, удружења грађана и верских заједница, из буџета општине Параћин у 2018.години, по основу јавних конкурса и појединачних давања
Одлука о одобравању/неодобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2019. годину
Oдлука о престанку важења Одлуке о буџетском фонду за развој пољопривреде у Општини Параћин

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 18.12.2018. ГОДИНЕ

Локални акциони план за борбу против корупције Општине Параћин за период од 2018. до 2020. године
Oдлуке о утврђивању статуса спортске организације од посебног значаја


СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 12.12.2018. ГОДИНЕ

OДЛУКЕ 

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 28.11.2018. ГОДИНЕ

OДЛУКЕ 

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 11.10.2018. ГОДИНЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА ДРЕНОВАЦ
Oдлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Параћин број 320-98/2018-II од 24.09.2018.године.
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН - О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН
Одлука о подизању споменика палим борцима села Буљане у ратовима 1912- 1918.године
ОДЛУКА О ПРАВИМА НА ПОМОЋ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
ИЗМЕНА ПРОГРАМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 24.09.2018. ГОДИНЕ

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН - О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН
Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине Општине Параћин, путем јавног оглашавања – прикупљањем писаних понуда, ради изградње објекта, у складу са Изменама ПГР насељеног места Параћин - кп.бр. 375/5 КО Главица
Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2018. годину
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН


СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 01.08.2018. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018.ГОДИНУ – ТРЕЋИ РЕБАЛАНС
Одлука о извршењу буџета општине Параћин за период 01.01.2018. до 30.06.2018. године.
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Одлука о прихватању Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-3611/2018-1 од 19. 04. 2018


СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 21.06.2018. ГОДИНЕ

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Параћин за 2018. годину – други ребаланс
Одлука о изради Плана детаљне регулације за проширење гробља у селу Плана
ОДЛУКА О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Параћин
ОДЛУКА О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН И ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА У ОБЛАСТИМА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА
ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН И ГРАДА ШАПЦА У ОБЛАСТИМА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА
ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН СА ЈЕДИНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ПОМОРАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У ОБЛАСТИМА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 12.06.2018. ГОДИНЕ

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Параћин за 2017.годину
Извештај независног овлашћеног ревизора о извршеној екстерној ревизији консолидованог завршног рачуна буџета Општине Параћин са стањем на дан 31.12.2017. године

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 07.06.2018. ГОДИНЕ
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Параћин за 2018. годину
Одлука о образовању Савета за стратешко планирање у пољопривреди

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 11.05.2018. ГОДИНЕ

Решење о отуђењу непосредном погодбом грађевинског земљишта у јавној својини општине Параћин и пренос у својину Крстић (Станоје) Ивици из Параћина


СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 10.05.2018. ГОДИНЕ

Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине Општине Параћин, путем јавног оглашавања – прикупљањем писаних понуда, ради изградње верског објекта Српске православне цркве, у складу са Просторним планом општине Параћин
Одлука о давању на коришћење просторија Дому омладине «Параћин» из Параћина
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Чепуре
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Давидовац
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Голубовац
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Шалудовац
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Доња Мутница
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Шалудовац
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Параћин

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 09.05.2018. ГОДИНЕ
Историјски архив Јагодина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину – Први ребаланс
Решење o давању сагласности на ребаланс Програма припреме и изградње капиталних објеката од значаја за локалну самоуправу за 2018. годину Управе за инвестиције и одрживи развој општине ПараћинСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 08.05.2018. ГОДИНЕ

Oдлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Параћин за 2017. годину


СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 27.04.2018. ГОДИНЕ

Oдлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Параћин за 2017 годину, са Извештајем Буџетског фонда за развој пољопривреде у општини Параћин за 2017. годину од 20.03.2018. године.
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2018. ГОДИНИСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 07.03.2018. ГОДИНЕ

Изменa Плана генералне регулације насељеног места Параћин
Одлукa о финансирању стамбене подршке средствима буџета Општине Параћин Одлукa о прибављању станова и породичних кућа у јавној својини општине Параћин ради стамбене подршке 
Одлука Управног одбора Дома здравља ''Параћин'' у Параћину о измени статута Дома здравља ''Параћин'' у Параћину бр.13 од 29.01.2018.године
Одлукa о задужењу Општине Параћин за реализацију капиталних инвестиционих пројеката у 2018. години
Одлука Надзорног одбора ЈП ''Водовод'' Параћин о кредитном задужењу бр. 344-4/2018 од 06.03.2018. године
Уговор о отуђењу непокретности у јавној својини

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 05.03.2018. ГОДИНЕ

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Параћин и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлукa о отуђењу из јавне својине у корист Мирослава Ђурића из Параћина


СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 19.02.2018. ГОДИНЕ

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Oдлука о усвајању Извештаја o материјално-финансијском пословању Народне кухиње у 2017. години
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општинској управи, јавним предузећима и установама општине Параћин

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 29.01.2018. ГОДИНЕ
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање у Општини Параћин за 2018. годину
Локални акциони план за запошљавање у општини Параћин за 2018. годину  
Одлука о измени и допуни Одлуке о Буџетском фонду за развој пољопривреде у општини Параћин    
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Параћин 
Одлука о усвајању Извештаја о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације за територију општине Параћин за 2017.годину
Одлука о усвајању Предлога Плана рада Општинског Штаба за ванредне ситуације за територију општине Параћин за 2018. годину, који је донео Општински штаб за ванредне ситуације општине Параћин
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Параћин
 

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 26.12.2017. ГОДИНЕ
СТАТУТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
 
ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  
ОДЛУКА О ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ    
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Одлука о отуђењу из јавне својине Општине Параћин непокретности које се налазе у улици Краља Петра I
ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Одлука о одобравању/неодобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2018. годину
Strategija za unapređenje položaja Roma opštine Paraćin за период од 2018. до 2021 za period od 2018. do 2021 i Lokalni Akcioni Plan za unapređenje obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja i stanovanja Roma za period januar 2018-decembar 2021.)

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 18.12.2017. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОД.
 
ОДЛУКA О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  
Одлукa о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општинској управи, јавним предузећима и установама општине Параћин   
КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКИХ УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА   
ОДЛУКА О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
ОДЛУКA О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Одлукa о грађевинском земљишту
ОДЛУКA О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Одлука о сталним манифестацијама у Општини Параћин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама и накнадама
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 12.12.2017. ГОДИНЕ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА СИСЕВАЦ 2 (југоисток)
 
Извештај о стратешкој процени утицаја за ПДР ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА СИСЕВАЦ 2 (југоисток) 
Одлука о прихватању Закључка Владе РС 05 бр. 023-4329/2017 од 11.05.2017.године   
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Одлука о давању у закуп пословног простора ЈП ''Пошти Србије'' РРЈ Јагодина  
ОДЛУКА О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''БАМБИ'' У ПАРАЋИНУ
Одлука о измени и допуни Одлуке о давању на коришћење објеката ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Општинске стамбене агенције
Одлука о поверавању вођењa поступка доделе стамбене подршке Општинској стамбеној агенцији
        
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА
 02.11.2017. ГОДИНЕ

Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Параћин за период од 01.01.2017- 30.09.2017. године.
 
Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2017. годину  
Одлуке о прихватању закључака Владе РС    
 
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 11.10.2017. ГОДИНЕ

Одлука о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Одлукa o расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Параћин
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 18.09.2017. ГОДИНЕ

Одлукa o изради плана детаљне регулације Стубица Видиковац

Одлука о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о додели јавних признања Општине Параћин

 СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 04.09.2017. ГОДИНЕ

Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општинској управи, јавним предузећима и установама општине Параћин  
 
Одлука о давању на коришћење просторија Дому омладине «Параћин» из Параћина  

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 10.08.2017. ГОДИНЕ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о обележавању празника општине и установљавању и додељивању награда и других јавних признања општине Параћин  
 
Одлука о покретању поступка јавно приватног партнерства са елементима концесије ради стављања у функцију и комерцијалног коришћења дечјег одмаралишта на Грзи 


СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 30.06.2017. ГОДИНЕ


Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Параћин за 2017. годину– ПРВИ РЕБАЛАНС
 
Први ребаланс Програма припреме и изградње капиталних објеката од значаја за локалну самоуправу за 2017. годину 
Први ребаланс Програма изградње, реконструкције и одржавања јавних путева за 2017. годину    
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општинској управи, јавним предузећима и установама општине Параћин    
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Позоришта ''Параћин'' у Параћину    
Одлука изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини     
Одлука о јавним паркиралиштима     
Одлука о давању на управљање и коришћење објеката Установи Спортско – рекреативни Центар "7.јули " у Параћину       
Одлука о постављању објеката привременог карактера на објектима у својини општине и објеката на којима право коришћења имају јавна предузећа, установе и месне заједнице       
Одлука о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и другим површинама        
Програм за постављање привремених објеката на територији општине Параћин     
       
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 26.06.2017. ГОДИНЕ 

Одлука о прихватању препоруке Владе РС дата Закључком 05 Број: 023-2073/2017 од 10.03.2017.године
Одлука о прихватању препоруке Владе РС дата Закључком 05 Број: 023-5096/2015 од 14.05.2015.године
Одлука о прихватању препоруке Владе РС дата Закључком 05 Број: 023-8410/2015 од 13.08.2015.године

Одлука о отуђењу из јавне својине, у корист Предузећа за саобраћај, трговину и остале делатности "EURO-LIN" Доо Параћин


СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 29.05.2017. ГОДИНЕ
Одлука о завршном рачуну буџета Општине Параћин за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији општинских управа општине Параћин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дома омладине ''Параћин''

Одлука о давању на коришћење просторија ЈП Дирекцији за изградњу општине Параћин
Одлука о давању на коришћење просторија Управи за инвестиције и управљање имовином општине Параћин

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 27.04.2017. ГОДИНЕ 
Одлукa о отуђењу непокретности
Одлука о покретању поступака за постављање објеката привременог карактера на објектима у јавној својини Општине Параћин
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СЛИВУ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 23.03.2017. ГОДИНЕ

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Параћин и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању објеката привременог карактера на објектима у својини општине и објеката на којима право коришћења имају јавна предузећа, установе и месне заједнице


СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 09.03.2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКA О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА У 2017. ГОДИНИ 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2017. ГОДИНИ
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Параћин за 2017. годину
годишњи програм - табела 
ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2017. ГОДИНУ
ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Одлукa о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општинској управи, јавним предузећима и установама општине Параћин
Одлука о давању у закуп пословног простoра
Одлука о измени и допуни Одлуке о давању на коришћење објеката установи спортско - рекреативном центру «Борац» у Параћину
Одлука о измени и допуни Одлуке о давању на коришћење објеката установи спортско - рекреативном центру «Јединство у Параћину
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 01.02.2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општинској управи, јавним предузећима и установама општине Параћин
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Параћин
Одлука о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације на потесу општинског пута Поповац-Стубица, од фабрике цемента до раскрснице са транспортним путем за површински коп лапорца "Трешња" на животну средину
Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Параћин за 2016. годину

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 28.12.2016. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН ЗА 2017.ГОДИНУ
Локални акциони план за запошљавање у општини Параћин за 2017. годину
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА - ФК СФС БОРАЦ
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА - ФК ЈЕДИНСТВО
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА - КК ПАРАЋИН
ОДЛУКА о давању просторија на коришћење Позоришту «Параћин» у Параћину
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН
Одлука о општинским административним таксама и накнадама
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању просторија на коришћење Културном центру Параћин
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН
Програм изградње, реконструкције и одржавања јавних путева за 2017. годину
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2017.ГОДИНУ
ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ЗА 2017. ГОДИНУ

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 16.12.2016. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2017. ГОД.
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРАЋИН
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ПОЗОРИШТА ’’ПАРАЋИН’’ У ПАРАЋИНУ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА СИСЕВАЦ 1 (северозапад)
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН, ПАРАЋИН
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ПАРАЋИН


СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 08.12.2016. ГОДИНЕ

Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 29.11.2016. ГОДИНЕ 

Одлука о давању на управљање и коришћење објекта који је у јавној својини Општине Параћин
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општинској управи, јавним предузећима и установама општине Параћин
И З В Е Ш Т А Ј о извршењу буџета општине Параћин за период 01.01.2016. до 30.09.2016. године
ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
ОДЛУКА О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2016. годину ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2016. ГОДИНУ – ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 02.11.2016. ГОДИНЕ
ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању спортским објектом - фудбалским стадионом ''Борац''
ОДЛУКА о давању на коришћење просторија Дому омладине ,, Параћин"
Одлука о давању на коришћење објекта Установи спортско – рекреативном Центру "Борац" у Параћину
Одлука о давању на коришћење објекта Установи спортско – рекреативном Центру "Јединство" у Параћину

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 21.10.2016. ГОДИНЕ

ОДЛУКА о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2016. ГОДИНУ – ТРЕЋИ РЕБАЛАНС
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. годину

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 04.10.2016. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОТЕСУ ОПШТИНСКОГ ПУТА ПОПОВАЦ– СТУБИЦА, ОД ФАБРИКЕ ЦЕМЕНТА ДО РАСКРСНИЦЕ СА ТРАНСПОРТНИМ ПУТЕМ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ЛАПОРЦА ''ТРЕШЊА''

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 22.09.2016. ГОДИНЕ

ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Одлука у о измени и допуни Одлуке о давању просторије на коришћење ''Културном центру Параћин''
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Параћин и платама изабраних, именованих и постављених лица
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА ВОДОТОКА У НАСЕЉУ ДАВИДОВАЦ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2016. ГОДИНУ – ДРУГИ РЕБАЛАНС
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ УГОВОРA О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВО И ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА, ПАРАЋИН, РАШКА, ТРСТЕНИК
ОДЛУКА О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 
ОДЛУКА о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Параћин

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 01.09.2016. ГОДИНЕ
ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ БИБЛИОТЕКЕ ''ДР ВИЋЕНТИЈЕ РАКИЋ'' У ПАРАЋИНУ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе Културни центар ''Параћин''
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА '''ПАРАЋИН'' У ПАРАЋИНУ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Параћин
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВОГ ЦЕНТРА ''БОРАЦ'' У ПАРАЋИНУ
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВОГ ЦЕНТРА ''ЈЕДИНСТВО'' У ПАРАЋИНУ
OДЛУКА о изради Стратегије одрживог развоја општине Параћин 2017-2022
ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ДОМА ОМЛАДИНЕ ’’ПАРАЋИН’’

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 08.07.2016. 
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2016. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2016. год.
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН
Prvi rebalans programa uredjivanja gradjevinskog zemljista za 2016. godinu
 
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 08.06.2016. 

Одлукa о стављању ван снаге Одлуке о давању просторија на коришћење Центру за социјални рад
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2015. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ГЛАВИЦА, ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ ЦРНИЦЕ КРОЗ НАСЕЉЕ ГЛАВИЦА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ГЛАВИЦА, ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ ЦРНИЦЕ КРОЗ НАСЕЉЕ ГЛАВИЦА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА ЛАПОРЦА „ТРЕШЊА”
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА ЛАПОРЦА ,,ТРЕШЊА,, 
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 28.05.2016. 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА НА ПОТЕСУ ОД ДОЊЕГ ЈЕЗЕРА ДО ПОДРУЧЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ВРЕЛО ГРЗЕ“
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА, НА ПОТЕСУ ОД ДОЊЕГ ЈЕЗЕРА ДО ПОДРУЧЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ВРЕЛО ГРЗЕ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 24.05.2016.  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Параћин за 2016. годину
GODISNJI PROGRAM Преглед површина пољопривредних култура земљишта по катастарским општинама

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 10.05.2016. 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОДРЖАНА ДАНА 06.04.2016.  

Одлукa о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општинској управи, јавним предузећима и установама општине Параћин

SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN OD 23.03.2016. GODINE 
Одлукa о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општинској управи, јавним предузећима и установама општине Параћин
Локални акциони план за младе у општини Параћин за период 2016-2020. годинe
ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД 2016–2020. ГОДИНЕ


SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN OD 02.03.2016. GODINE 

Локални акциони план за запошљавање у општини Параћин за 2016. годину
СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА

SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN OD 12.02.2016. GODINE 

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН


SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN OD 29.01.2016. GODINE 

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА
ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2016. ГOДИНУ
ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2016. ГОДИНУ

SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN OD 28.12.2015. GODINE 

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Одлукa о максималном броју запослених на неодређено време у општинској управи, јавним предузећима и установама општине Параћин
ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА (СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ) НА ПОДРУЧЈУ ПЕТРУШКЕ ОБЛАСТИ
ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА (СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ) И ИЗГРАДЊУ ПУТА ЗАБРЕГА - СИСЕВАЦ
 PLAN DETALjNE REGULACIJE POVRŠINSKOG KOPA KREČNjAKA ,,ČOKOĆE,,
 PLAN DETALjNE REGULACIJE GRZA – CENTAR 1
 PROGRAM RAZVOJA SPORTA OPŠTINE PARAĆIN ZA PERIOD 2016. – 2018.
 PROGRAM KORIŠĆENjA BUDžETSKE POMOĆI-SUBVENCIJA Javnog preduzeća Poslovni centar Paraćin za 2016. godinu
 Oдлука о изради Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Параћин 2016-2021 
 Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Параћин за 2015. годину
 Одлука о одређивању спратности објеката по урбанистичким зонама у поступку озакоњења објеката
 Одлука о висини накнаде за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 21. 12. 2015. GODINE


ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2016. ГОД.
ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Одлукa о измени и допуни Одлуке о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши Oпштинска управа
ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 20. 11. 2015. GODINE


ОДЛУКA О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 13. 10. 2015. GODINE


ОДЛУКA о избору најповољније понуде о поверавању обављања делатности приградског превоза путника на територији Општине Параћин

 

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА КРЕЧЊАКА ''КРАЈЊИ РИД'' У КЛАЧЕВИЦИ 

ОДЛУКA о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду Планa детаљне регулације површинског копа кречњака ''Крајњи рид'' у Клачевици

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У СЕЛУ ДРЕНОВАЦ 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ПОТОЧАЦ

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ РАШЕВИЦА 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ШАЛУДОВАЦ

 

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ-СУБВЕНЦИЈА Јавног предузећа Пословни центар Параћин за 2015. годину 

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 23. 09. 2015. GODINE


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ИЗВОР

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ДАВИДОВАЦ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ГОРЊЕ ВИДОВО

ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ СТАМБЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД 2015 - 2020.

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 18. 06.2015. GODINE

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2014. ГОДИНУ

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG OVLAŠĆENOG REVIZORA PREDSEDNIKU OPŠTINE PARAĆIN O IZVRŠENOJ EKSTERNOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA OPŠTINE PARIĆIN SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2014. GODINE 

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 20. 05. 2015. GODINE

ДОПУНA ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Одлукa o измени Одлуке о оснивању Општинске стамбене агенције 

 

O Д Л У К A

Одлукa о одређивању инвеститора, финансијера и корисника на извођењу грађевинских радова на канализацији за сакупљање и одвођење отпадних вода и водоводне мреже на територији општине Параћин 

Одлукa о измени Статута Радио-новинског јавног предузећа '' Параћин'', ЈП Параћин 

ОДЛУКA о измени и допуни Одлуке о преносу средстава Црвеном крсту општине Параћин

ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПРИОРИТЕТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ФАЗУ 2 ЗА ПРОГРАМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНАМА СРЕДЊЕ ВЕЛИЧИНЕ У СРБИЈИ-ОТВОРЕНИ ПРОГРАМ

ОДЛУКA О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

OДЛУКA РНЈП  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Концесиони акт за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Параћин

ОДЛУКA о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији oпштине Параћин

ПРОГРАМ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

СТАТУТ ОПШТИНСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ПАРАЋИН

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 21. 04. 2015. GODINE

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

ЛОКАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 2015-2017  

ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД 2015-2017. ГОДИНЕ

 

ОДЛУКA О ИЗВОЂЕЊУ ХИТНИХ РАДОВА 

О Д Л У К A

 

ОДЛУКA О ИЗВОЂЕЊУ ХИТНИХ РАДОВА 

ОДЛУКA О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ Радио-новинског јавног предузећа ''Параћин'', Параћин

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 25. 03. 2015. GODINE


ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Параћин за 2015. годину
I Општи део 2015 са корекцијама
II Програм радова са корекцијама
III План коришћења пољопривредног земљишта у државној својини 2015 са корекцијама

ОДЛУКA о усвајању Годишњег програма за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта на територији општине Параћин за 2015. годину

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА КРЕЧЊАКА ''ЧОКОЋЕ''

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА ЛАПОРЦА ''ТРЕШЊА''

ОДЛУКA о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације површинског копа кречњака ''Чокоће'

ОДЛУКA о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације површинског копа лапорца ''Трешња''

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИНИЈСКОГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ОПШТИНСКОГ ПУТА ДОЊЕ ВИДОВО - ЧЕПУРЕ

РЕШЕЊЕ о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Бамби'' у Параћину

 

 

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 20. 02. 2015. GODINE

ОДЛУКA о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Параћин за 2014. годину 

Локални акциони план за запошљавање у општини Параћин за 2015. годину

 

ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 29. 01. 2015. GODINE


ОДЛУКA о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Параћин'' у Параћину

 

OДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 29. 12. 2014. GODINE


ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2015. годину

 

ОДЛУКA О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПАРАЋИН 

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ОДЛУКA О НАЧИНУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

OДЛУКA о организацији и начину обављања приградског линијског превоза путника на територији општине Параћин

ОДЛУКA О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФОРМИРАЊЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

Одлукa о висини накнаде за коришћење простора за паркирање друмских моторних возила и прикључних возила на уређеним и обележеним местима

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 18. 12. 2014. GODINE


ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

Одлукa о измени и допуни Одлуке о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши Oпштинска управа 

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН за 2015. годину

ОДЛУКA О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2015. ГOДИНУ

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 03. 12. 2014. GODINE

Одлукa о измени и допуни Одлуке о одређивању носилаца инвестиција на пројектовању и изградњи канализационе и водоводне мреже и система за пречишћавање отпадних вода на територији општине Параћин

 

З А К Љ У Ч А К

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 06. 11. 2014. GODINE

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

ОДЛУКA о изменама и допунама одлуке о давању на коришћење објеката и просторија Апотеци Параћин у Параћину

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПАРАЋИН

ОДЛУКA о изменама и допунама одлуке о буџету општине Параћин за 2014. годину

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 25. 09. 2014. GODINE

ОДЛУKA О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

ОДЛУКA о усвајању Основног документа за имплементацију Пројекта приоритета у области снабдевања водом и комуналних отпадних вода у Поморавском округу

ОДЛУКA о додели новчане помоћи општини Кладово

ОДЛУKA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА ВОДОТОКОВА У НАСЕЉУ ДАВИДОВАЦ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ГЛАВИЦА, ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ ЦРНИЦЕ КРОЗ НАСЕЉЕ ГЛАВИЦА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 10. 09. 2014. GODINE

ОДЛУКA о изменама и допунама одлуке о буџету општине Параћин за 2014. годину

 

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА ДРЕНОВАЦ

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЗА - ЦЕНТАР 1

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 14. 08. 2014. GODINE

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

 

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА, НА ПОТЕСУ ОД ДОЊЕГ ЈЕЗЕРА ДО ПОДРУЧЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ''ВРЕЛО ГРЗЕ''

 

ОДЛУКA О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ-СУБВЕНЦИЈА Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин за 2014. годину

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2014. ГОДИНУ 

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 12 .06. 2014. GODINE


ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2013. ГОДИНУ

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 11. 06. 2014. GODINE - nastavak

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о организацији општинске управе

Одлукa о давању на коришћење објеката месним заједницама који су у јавној својини општине Параћин

ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 15. 05. 2014. GODINE

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗA ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН 2014 – 2017

ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН ОД 2014 – 2017. ГОДИНЕ

TABELARNI PRIKAZ LAP-a

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 07. 05. 2014. GODINE

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о промени Оснивачког акта Радио новинског јавног предузећа '' Параћин'', Параћин

ОДЛУКA о давању на коришћење просторија ЈП Дирекцији за изградњу општине Параћин

ПРАВИЛНИК о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Параћин

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 31. 03. 2014. GODINE

I OPŠTI DEO 2014.
II PROGRAM RADOVA 2014.
III PLAN KORIŠCENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI 2014.
Odluka o donošenju Programa komasacije
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načelima komasacije
Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o naknadama za rad Komisije za sprovođenje komasacije
Odluka o izradi PDR Agromil
Odluka o sprovođenju komasacije
Odluka o strateskoj proceni Agromil
Operativni plan za odbranu od poplava-2014.1
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Параћин за 2014. годину
PROGRAM FONDA ZA POLJOPRIVREDU ZA 2014.
Program subvencija JKP
ОДЛУКA о ребалансу буџета општине Параћин за 2014. годину

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 27. 02. 2014. GODINE

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Параћин

ОДЛУКA о допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини

ОДЛУКA о постављању објеката привременог карактера на објектима у својини општине и објеката на којима право коришћења имају јавна предузећа установе и месне заједнице

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 29. 01. 2014. GODINE

Одлукa о давању на коришћење објеката месним заједницама који су у јавној својини општине Параћин

ОДЛУКA О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

ОДЛУКA О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 16. 01. 2014. GODINE

ОДЛУКA o изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама 

ОДЛУКA o изменама и допунама одлуке о држању животиња 

ОДЛУКA о успостављању сарадње између Општине Параћин и Општине Котор-Варош

 

 

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 26. 12. 2013. GODINE


ОДЛУКA о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Параћин

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ОДЛУКA O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ о прибављању, отуђењу и давању у закуп непокретности на територији општине Параћин на којима општина има јавну својину

ОДЛУКA о подизању споменика палим борцима Општине Параћин у ратовима 1990 – 1999.године

ОДЛУКУ о поступку, условима и начину плаћања трошкова прибављања прописане документације у поступку легализације

Одлука о одређивању носилаца инвестиција на пројектовању и изградњи канализационе и водоводне мреже и система за пречишћавање отпадних вода на територији општине Параћин

Одлукa о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у области културе

Правилник о условима, критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета општине Параћин за задовољавање потреба грађана у области спорта

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2014. годину

 

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 22. 11. 2013. GODINE

ОДЛУКA о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији  општине Параћин

ОДЛУКА о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе на територији општине Параћин

ОДЛУКA о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину

ОДЛУКA о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општине Параћин

ОДЛУКA о стопама пореза на имовину

ОДЛУКА о стопи амортизације у општини Параћин за коју се умањује вредност непокретности,  осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге

 

 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN  OD 29. 5. 2013. GODINE

ОДЛУКА o ребалансу буџета општине Параћин за 2013. год.
ОДЛУКA о изменама и допунама пословника
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Параћин и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа '' Параћин''
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног предузећа за водовод, канализацију и гасификацију ''Водовод'' Параћин

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима на помоћ породици са децом

 


 

TRENUTNO NA SAJTU