НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Одељење за јавне службе и ЛЕР

Одељење за јавне службе и ЛЕР

 

Начелница Јасмина Видовић, дипл. економиста

jasmina_vidovic@paracin.rs
tel: +381 35 563 489,   +381 35 563 601 локал 51

1. Послове од интереса за општину у области просвете, ученичког и студентског стандарда, културе, физичке културе, здравствене заштите, друштвене бриге о деци, омладини, социјалне и борачко инвалидске заштите, приватног предузетништва, обавља послове пријемне канцеларије за регистрацију предузетника, обавља послове у области угоститељства, занатства, задругарства, туризма и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад, обавља послове статистике, обавља поверене послове за избегла и интерно расељена лица и миграције,

2. Координира послове и активности општинских управа, јавних предузећа и установа у ванредним ситуацијама, учествује у предузимању мера ради отклањања последица елементарних непогода из свог делокруга, по налогу општинског Штаба за ванредне ситуације, обавља стручне, административне и техничке послове за потребе општинског штаба за ванредне ситуације, утврђује и процењује штете од елементарних непогода; 3. Обавља послове припреме за одбрану и послове који се односе на безбедност на раду,

4. Прати стање и развој комуналних делатности, даје мишљење о ценама комуналних услуга, прати доношење планова и програма јавних предузећа на територији општине и прати њихову реализацију, врши надзор над законитошћу рада и финансијских трансакција јавних предузећа, установа и фондова чији је оснивач општина у делу који се односи на средства из буџета општине, даје мишљења на акта јавних предузећа и установа, врши контролу финансијских планова индиректних буџетских корисника, врши контролу и обрађује захтеве за плаћање индиректних буџетских корисника, врши унутрашњу, интерну контролу трансакција из средстава буџета индиректних буџетских корисника, посредује између индиректних буџетских корисника и трезора, предлаже тромесечне планове за потребна средства индиректних буџетских корисника, израђује и подноси периодичне извештаје и обрасце надлежним министарствима у складу са прописима, врши периодично извештавање и анализу примања и извршених плаћања са консолидованог рачуна трезора за индирекнте буџетске кориснике, врши контолу годишњих извештаја о раду претходне фискалне године и обезбеђује периодичне и завршне извештаје о примањима и издатцима претходне фискалне године свих својих корисника и доставља их одељењу за финансије и буџет ради израде консолидованог завршног рачуна буџета, обавља финансијско рачуноводствене и књиговодствене послове за потребе месних заједница,

5. Пружа подршку постојећем МСП сектору, Привредном савету, Локалном савету за запошљавање потенцијалним инвеститорима и развија пројектне идеје у конкретне пројекте у складу са усвојеним стратешким документима, обавља послове везане за дијаспору, подстицање младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним токовима, сарађује са омладинским удружењима и организацијама, 

6. Организује и уређује и стара се о информатичкој обради података, за све органе општине и општинске управе, контролише функционисање аутоматске обраде података и предузима мере на побољшању и повећању ефикасности информационог система, учествује у изради пројекта и реализацији информационог система, израђује и реализује планове обуке и усавршавања из области информатике, 

7. Прати и координира рад удружења грађана у области културе, спорта и омладине и прати реализацију програма и пројеката организација и удружења грађана за које се средства обезбеђују у буџету општине;

8. Врши и друге управне, стручне, аналитичке и административне послове за потребе државних органа и органа општине. 

 

У оквиру Одељења за јавне службе и ЛЕР постоје следеће унутрашње организационе јединице:

 

 1. Одсек јавних служби

                

  Правни послови јавних служби

         Контакт: Милица Динић

         milica_dinic@paracin.rs

         035/563-601 лок. 162

Послови заштите и остваривање личних и колективних права националних мањина етничких група, избеглих, расељених и прогнаних лица.

       Kонтакт: Ружица Бркић

       Телефон: 035/563-601 лок. 140

        ruzica_brkic@paracin.rs

 

 Пoслoви друштвене бриге о деци

       Контакт : Гордана Гогалок. 119

       Телефон : 035/563-601

        gordana_goga@paracin.rs

 

Преузмите документ:

 

Aдминистрaтивни пoслoви из области друштвене бриге о деци

       Контакт : Марјан Обрадовић лок. 119

       Телефон : 563-601

        marjan_obradovic@paracin.rs

 

Књиговодствени послови у области породиљског одсуства

Kонтакт: Данијела Симић лок. 119

Телефон: 035/ 563-601

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

  Послови борачко инвлаидкске заштите и прoсвeте

Контакт : Весна Живановић лок. 125

Телефон : 035/ 563-601

email: vesna_zivanovic@paracin.rs

     

    Послови припрема за одбрану и ванредних ситуација

      Контакт: Зоран Вићић лок. 123

Телефон : 035/ 563-601

zoran_vicic@paracin.rs

 

 

2. ОДСЕК ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД РАДОМ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

 

 

Шеф Одсека за вршење надзора над радом јавних служби

Контакт : Маја Танић лок. 158        

Телефон : 035/ 563-601

maja_tanic@paracin.rs

 

Књиговодство пројеката и праћење књиговодствене исправности финансијских аката јавних служби

Контакт : Јелена Николић     лок. 158

Телефон : 035/ 563-601

јеlena_nikolic@paracin.rs

 

Књиговодствени и административни послови месних заједница

Контакт : Наташа Јурић лок. 133

Телефон : 035/ 563-601

natasa_juric@paracin.rs

 

Послови у области спорта

Телефон : 035/ 563-601 лок. 158

 

3. ОДСЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ

 

Оператер - администратор

Контакт: Драган Павловић

Телефон : 035/ 563-601 лок. 144

dragan_pavlovic@paracin.rs

 

 

 

 

4. ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДИЈАСПОРУ, МАЛА И СРЕДЊЕА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

 

1.      Канцеларија за локални економски развој и дијаспору

 

                 Шеф Одсека

                 Драгана Богдановић

                

 

                 Студијско аналитички послови канцеларије за младе

                 Ирена Милошевић

 

                 Контакт:

                dragana_bogdanovic@paracin.rs

                 irena_milosevic@paracin.rs 

                      Телефон 035/565-720;035/563-601 лок. 154

 Канцеларија  обавља послове израде пројеката, прати реализацију истих, као и законску регулативу од значаја за рад Одсека. Пружа помоћ и потребна обавештења локалној пословној заједници, потенцијалним инвеститорима и грађанима који су на привременом раду у иностранству у циљу ефикасног и брзог добијања свих врста одобрења за изградњу објеката, стара се о унапређењу свих услова за равој привредног амбијента у општини, пружа информације о могућностима инвестирања у општину Параћин. Пружа подршку постојећој привреди, прикупља информације, добијене податке анализира и на основу тога даје препоруке за унапређење услова за развој привреде у општини, развија пројектне идеје у конкретне пројекте у складу са усвојеним стратешким документима у области привредног развоја. Сарађује са Привредним саветом општине, прикупља примедбе МСП, разматра и предлаже начин решавања ради унапређења услова за пословање у локалној заједници,  израђује нацрте аката из области привредног развоја општине.

 У својој надлежности такође обављастручне, административне, техничке и друге послове из области локалног економског развоја општине, послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе Општине на сајмовима и другим манифестацијама, учествује у организацији и реализацији едукативних програма у складу са потребама привредних субјеката и одговарајућих јавних служби, у циљу подршке економском развоју Општине. Канцеларија обавља  и послове који се односе на анализу оправданости инвестиција, утврђује економску оправданост пројекта, обавља студијско аналитичке и статистичко евиденционе послове прикупљања, обраде и анализе података везаних за локални економски развој, идентификује развојне потенцијале и непосредо учествује у изради и реализацији пројекта. Обавља послове сарадње са омладинским удружењима и организацијама врши подстицање младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним токовима, као и  послове заштите интереса младих и пружа помоћ у остварењу њихових интереса, помаже омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду, подстицању и остваривању сарадње која се односи на  омладину и улогу младих на територији општине Параћин.

 

 

Послови пријема аката за регистрацију предузетника

 

Блаженка Лукић

 

Телефон: 035/563-601, лок.125

blazenka_lukic@paracin.rs

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 3 guests online