НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Центар за социјални рад ''Параћин''

 

Центар за социјални рад ''Параћин''

 

Ул. Крагујевачка 4, Параћин

вд директор : Славица Ристић

Teлефон: 035/563-739

 

 

Центар за социјални рад ''Параћин'' има следећу организациону структуру:

  1. Службу за правне, административне и техничке послове са пријемном канцеларијом и службом за материјална давања
  2. Службу за заштиту деце и омладине
  3. Службу за заштиту одраслих и старих
  4. Службу за финансијске послове

Остале службе су и просторно издвојене службе – организационе једнице , и то :

  1. Клуб за старије особе – улица Николе Пашића бб
  2. Служба Домско одељење ,, Извор,, село Извор
  3. Служба Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју –улица Димитрија Марјановића бб

Razvoj socijalne zaštite a samim tim i narasle potrebe građana opštine Paraćin, uticale su na odluku SO Paraćin i tako 8. decembra 1972.g. doneto je rešenje o osnivanju stručne ustanove za poslove socijalne zaštite u okviru Centra za dečiju zaštitu i socijalni rad.

ИЗВЕШТАЈ о раду за 2014. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД-ПАРАЋИН ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА Центра за социјални рад „Параћин“ у Параћину за 2015.годину (Измене и допуне)

ФИНАСИЈСКИ ИЗЕВШТАЈ

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2017. годину

ПРВИ РЕБАЛАНС ѕа 2017. годину

ФИНАСИЈСКИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 2018. годину

ФИНАСИЈСКИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 2019. годину

ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

Захтеви за доделу хуманитарних пакета могу да се поднесу и у електронској форми на емаил: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Потребно је да се попуни образац захтева за доделу пакета, да се потпише и скенира и треба да се заокружи једно ДА, односно један од основа за добијање пакета.

Уз приложен образац шаље се и скенирана очитана лична карта (ако је са чипом) или скенирана фотокопија личне карте (ако је без чипа)

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОРОДИЦИМА, ОДНОСНО ЛИЦИМА У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Tako je od 1. januara 1973.g. ustanova počela da na adekvatniji način ostvaruje svoje zakonom definisane poslove i tako sve više i kvalitetnije zadovoljava potrebe korisnika, širi krug saradnika i na taj način definiše svoje mesto u društvu.
Centar za socijalni rad u Paraćinu postoji i funkcioniše kao samostalna ustanova socijalne zaštite.

Centar obavlja sledeće poslove na ostvarivanju prava utvrđenim zakonom:
* otkriva i prati socijalne potrebegrađana i problema u oblasti socijalne zaštite,
* predlaže i preduzima mere u rešavanju stanja socijalnih potreba građana i prati njihovo izvršenje ( pravo na materijalno obezbeđenje pripada pojedincu odnosno porodici koja nema prihoda odnosno ostvaruje prihod ispod nivoa socijalne sigurnosti građana pod uslovom da osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca odnosno porodice i okućnice u površini od 0,5 hektara nema drugih nepokretnosti, osim ako ne da saglasnost za uknjižbu hipoteke, dalje ukoliko pojedinac odnosno član porodice koji je sposoban za rad ukoliko ne obavlja nikakvu delatnost, nalazi na redovnom školovanju, vodi na evidenciji nezaposlenih lica i nije odbio ponućeno zaposlenje, stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, dalje pojedincu ili članu porodice kom radni odnos nije prestao svojom voljom ili svojom krivicom, ako od tada nije proteklo dve godine ili ako je nastupila nesposobnost za rad, dalje ako pojedinac ili član porodice nije prodao, poklonio ili se odrekao nasleđivanja nepokretnosti iz čije bi prodao obezbedio svoju materijalnu sigurnost i pojedinac ili član porodice ukoliko ne poseduje pokretnu ili drugu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem može obezbediti sredstva u visini šestostrukog iznosa materijalnog obezbeđenja koji bi mu pripao po ovom Zakonu u momentu podnošenja zahteva),
* organizuje i sprovodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i neposredno pruža usluge socijalne zaštite,
* podstiče, organizuje, koordinira profesionalni i dobrovoljno humanitarni rad u oblasti socijalne zaštite,
* vodi evidenciju o pruženim oblicima, uslugama i preduzetim merama u okviru svoje delatnosti, (OBLICI-starateljstvo, usvojenje, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, smeštaj u drugu ustanovu, stalne i jednokratne novčane pomoći, pomoć u naturi, obezbeđenje nege i drugih usluga u stanu, dodatak za tuđu negu, obezbeđivanje rehabilitacije i zapošljavanje u zaštitnoj radionici, MERE-obezbeđivanje korišćenja obdaništa, jasli i produženog boravka, letovanja, oporavka, uključivanje u školovanje, pomoć u zapošljavanju i rešavanju stambenog pitanja, davanje mišljenja i predloga susu o dodeli dece, mišljenja i predlozi drugim institucijama, sprovođenje mera pojačanog nadzora roditelja, mera pojačanog nadzora u drugoj porodici, mera pojačanog nadzora organa starateljstva, mera pojačanog nadzora od strane roditelja uz kontrolu organa starateljstva, mera upućivanja u vaspitne ustanove (VP dom i maloletnički zatvor), USLUGE-pomoć u vaspitanju i razvojnim problemima dece, pomoć u sređivanju bračnih i porodičnih odnosa, rad na usmeravanju i praćenju lica u stanju socijalne potrebe , pomoć u ostvarivanju određenih prava, dijagnostika, rad na organizovanju radne i životne sredineintervencije i posredovanje kod drugih institucija i dr.).
* vrši i druge poslove: dnevni boravak okupljanje ostarelih lica, trenutne pomoći, oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, sprovođenje postupaka kategorizacije dece i omladine ometene u psihi-fizičkom razvoju, prevoz, ishrana i smeštaj dece ometene u razvoju koja pohađaju osnovnu školu, ako na teritoriji opštine Paraćin nema odgovarajuće škole, troškove sahrane korisnika i drugih lica).

Prema Zakonu o braku i porodičnim odnosima, Centar  vrši poslove starateljstva nad maloletnim i odraslim licima,
* učestvuje u postupku oduzimanja i vraćanja poslovne sposobnosti građana,
* vrći neposredno satarateljstvo preko svojih stručnih radnika,
* vrši izbor i postavljanje stalnih i privremenih staraoca deci i odraslim licima kao i staraoca za poseban slučaj,
* pruža sve vrste stručne pomoći staraocima,
* vrši praćenje i reviziju starateljske zaštite,
* vrši poslove usvojenja, i vodi evidenciju o deci za usvojenje i potencijalnim usvojiocima,
* pruža pomoć u sređivanju bračnih i porodičnih odnosa,
* daje mišljenje i predloge sudu o mirenju bračnih drugova, poveravanju dece, i izmeni odluke o poveravanju, reguliše održavanje ličnih odnosa roditelja i dece,
* daje mišljenje o podobnosti maloletnika za sklapanje braka,
* intenzivira rad sa decom bez roditeljskog staranja, s tim u vezi ulaže ogroman napor u razvoju i pozitivnoj motivisanosti porodica za bavljenje hraniteljstvom kao i poboljšanje položaja postojećih hraniteljskih porodica. Centar učestvuje u pripremnom postupku prema maloletnim izvršiocima krivičnih dela, kao i aktivno uključivanje stručnih radnika u vaspitnom procesu maloletnika, daje svoja stručna mišljenja nadležnom organu za prekršaje,
stavlja predloge i ukazuje na činjenice i to sve u cilju pravilne odluke, Posle izricanja vaspitne mere prema malaoletnicima, Centar sprovodi vaspitnu meru (ukor, upućivanje u disciplinski centar, pojačan nadzor roditelja i staraoca, pojačan nadzor organa starateljstva) i prati maloletnike, pruža pomoć deci i omladini sa poremećajima u društvenom ponašanju (što obuhvata aktivni rad sa maloletnicima, njihovim roditeljima i sredinom u kojoj maloletnik egzistira), posebne zadatke Centar kao organ starateljstva obavlja u postupku sprovođenja vaspitne mere upućivanja u vaspitnu ustanovu (priprema, odvođenje, praćenje, izveštavanje suda, prihvat po povratku iz ustanove i njegovo dalje prilagođavanje socijalnom okruženju kome pripada). Centar vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i Odlukom SO Paraćin, i to:
Narkomanija kao socijano – patološka pojava, beleži veliku rasprostranjenost na teritoriji naše zemlje i to sa veoma sličnom struktirom i oblicima manifestacije.U cilju prevencije i njenog suzbijanja na teritoriji opštine Paraćin preduzeti su konkretni koraci u vidu formiranja Opštinskog odbora za prevenciju i suzbijanje narkomanije od strane Izvršnog Odbora Skupštine Opštine Paraćin, koji od 21.06.2002. godine aktivno radi na sprovođenju predviđenih programskih aktivnosti. Centar je aktivno uključen u njegovom radu gotovo u svim mnogobrojnim aktivnostima koje su do sada preduzete u okviru Savetovališta za porodicu kao organizacione jedinice Centra. Formiran Odbor sačinjavaju stručni radnici koji nesebično poklanjaju svoje vreme i znanje u radu na prevenciji i suzbijanju ove društveno nepoželjne pojave koja zahvata najproduktivniji deo našeg stanovništva. Organizacija rada Stručni rad organizovan je kroz 5 timova sa potrebnim profilima stručnosti.Centar za socijalni rad zajedno sa Dnevnim Centrom Klubom za stara lica svoje programske aktivnosti sprovodi


Dnevni centar klub za ostarela  lica
tel: 573 214

Vaninstitucionalna zaštita starih obavlja se već 17 godina kroz organizacionu jedinicu Dnevni Cenatar Klub za stara i ostarela lica, koji funkcioniše u okviru Centra u cilju zadovoljavanja sledećih potreba starih u našoj opštini:
* potreba ostarelog lica za kontinuiranim druženjem i socijalnim kontaktima,
* potreba za aktivitetom, sportskim, rekreativnim i rehabilitacionim angažmanom,
* obezbeđivanje toplih napitaka (kafa,čaj),
* zadovoljavanje raznovrsnih kulturno-zabavnih potreba (koncerti, posete galeriji, muzeju, pozorištu i dr.)
* korišćenje stručnih saveta lekara, pravnika,psihologa, socijalnog radnika i dr.
* zadovoljavanje osnovnih potreba zdravstvene zaštite kroz redovnu kontrolu i prevenciju,
* Pomoć u rešavanju problema materijalnog položaja, ostvarivanju prava, u saniranju poremećenih porodičnih odnosa, u rešavanju konflikta u međuljudskim odnosima.
Dnevni Centar Klub za stare ima preko 1280 učlanjenih starijih građana ali je trenutno aktivno samo 400. Najveći broj je doba starosti od 60-70 godina, što je jedna trećina od ukupnog broja. Oko jedne petine su od 70-80 a oko jedne desetine su mlađi članovi od 50-60 godina. Primetno je povećanje broja mlađih članova. Najmanji je broj najstarijih članova sa više od 80 godina što je s obzirom na starosnu kategoriju smrtnost ove populacije velika što uslovljava smanjenje i prirodni odlazak članova.
U okviru Dnevnog Centra Kluba za stare radi i Gerontološko savetovalište, koje preduzima niz značajnih aktivnosti u cilju rešavanja aktuelnih problema starih (zdravstvenih, socijalnih, porodično-pravnih i dr.) kao i aktivnosti koje su usmerene na zadovoljenje njihovih kulturnih i društvenih potreba u skladu sa njihovim interesovanjima i sposobnostima.


Domsko odeljenje pri manastiru Sv. Petka u Izvoru

Domsko odeljenje za ženska lica teže i teško ometena u razvoju-manastir «Sveta Petka» u Izvoru kod Paraćina Odeljenje za ženska lica teže i teško ometena u razvoju kao organizaciona jedinica Centra za socijalni rad u Paraćinu,otpočelo je sa radom od 1.07.2003.g. na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije. Do ovog datuma ovo odeljenje je radilo pri ustanovi za smeštaj lica ometenih u razvoju pri Kulini.
Ovo odeljenje obavlja sledeće delatnosti:
* Zbrinjavanje (obezbeđivanje, stanovanje, ishrana, higijena, nega, pomoć, staranje, odevanje) ženskih lica teže i teško ometenih u razvoju od dece,odraslih i starih,
* Obezbeđivanje licima teže i teško ometenim u razvoju odgovarajući stepen radne aktivnosti u skladu sa njihovim fizičkim i psihičkim sposobnostima,
* Rad na ublažavanju ili otklanjanju posledica ometenosti u njihovom razvoju,
* Pružanje okupaciono-radnih aktivnosti,
* Pružanje usluga socijalnog rada,
* Pružanje drugih usluga za zadovoljavanje ostalih socijalno-zaštitnih potreba
* Pružanje zdravstvene zaštite korisnicima na smeštaju.
Specifičnost ovog Domskog odeljenja je da se sve navedene aktivnosti rade u direktnom partnerstvu sa manastirom «Sveta Petka» u Izvoru, odnosno sa monahinjama koje obavljaju poslove negovanja ovih lica, aodnosi se njima regulišu odgovarajućim ugovorom, a na osnovu rešenja Ministarstva za socijalna pitanja.
Ovakva vrsta organizacije negovanja ovih lica jedinstvena je na teritoriji državne zajednice Srbije i Crne Gore. Odeljenje za ženska lica teže i teško ometena u razvoju ima 92 korisnika, što predstavlja pun kapacitet ovog odeljenja. Organizacija rada Na posolovima stručnog rada angažovano je 5 radnika i to: rukovodilac odeljenja, socijalni radnik, psiholog, pravnik i po potrebi radni terapeut. Na poslovima neposredne zaštite korisnika angažovano je 36-toro ljudi od toga 26 monahinja, 2 finansijsko-administrativna radnika, 4 radnika na održavanju objekta, 1 lekar i 3 medicinske sestre.

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 3 guests online