Menu

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Параћин, изложен је у седишту Општинских управа општине Параћин, у улици Томе Живановића број 10, у канцеларији број 5.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Параћин могу поднети Општинској управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин у времену од 07:30 до 15:30 часова сваког радног дана и у нерадне дане од 09:00 до 14:00 часова, а најкасније до дана закључења бирачког списка 18.3.2022.године до 24 часа.
Од закључења бирачког списка. па све до 72 часа пре избора, односно од 19.3.2022.године до 30.3.2022.године до 24 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.
Грађани могу од расписивања избора до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, односно до 12.3.2022. године до 24 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Параћин. Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица.
Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан одржавања избора (укључујући и интерно расељена лица), да изврше увид у Jединствени бирачки списак у циљу провере личних података.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и лице за пружање техничке подршке Општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана или регистарском броју личне карте.

Преузмите обавештење

У складу са чланом 7. Правилника оподстицајимазаинвестицијеупрерадуимаркетингпољопривреднихипрехрамбенихпроизводаусекторупроизводњејаких алкохолних пића („Службени гласник РС“ бр. 133/2020 и 27/2022),(у даљем тексту:Правилник), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде– Управазааграрнаплаћања (удаљемтексту: Управа), расписујеЈавнипозивзаподношењезахтеваза остваривање права на подстицајеза инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив).

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцу захтева, мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo кoриснику подстицаја и по појединој врсти подстицаја, у складу са Правилником, висини укупних расположивих средстава по овом Јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке потребне за спровођење Јавног позива.

Преузмите позив

Преузмите правилник

На основу члана 28. и 32. став 6. и члана 41. Закона о црквама и верским заједеницама (''Службени гласник РС''бр.36/2006), члана 7. став 1. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.6/2014) и члана 12. и 22. Одлуке о буџету општине Параћин за 2022. годину (''Службени лист општине Параћин'', бр. 26/21), Председник општине Параћин расписује:
 Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским заједницама који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин у 2022. години број: 400-343/2022-I дана 28.2.2022.године.
Право учешћа за доделу средстава путем јавног конкурса имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице на територији општине Параћин.
Средства за реализацију пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету општине Параћин за 2022. годину у износу од 3.000.000,00 динара.
 Средства се додељују за:
-пројекте изградње црквених или верских објеката
-текуће поправке и одржавање црквених или верских објеката
-пројекте обнове црквених или верских објеката
  Јавни позив за достављање пројеката отворен је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Параћин, односно, у периоду од 1. марта до 15.марта 2022.године .
Заинтересовани субјекти могу преузети конкурсну документацију на званичној интернет презентацији општине Параћин.

Преузмите документацију

  Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са територије општине Параћин подноси Спортски савез општине Параћин, Општинском већу општине Параћин са свим поднетим појединачним предлозима подносиоца предлога годишњих програма организација у области спорта са територији општине Параћин, у складу са чл.137. став 1. и чл.138. ст. 5. Закона о спорту.
Износ средстава за финансирање програма биће опредељен Одлуком о буџету општине Параћин за 2023.годину, по претходно спроведној процедури одобравања програма и додели средстава на име годишњих програма, од стране Комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у складу са програмским календаром из члана 117.Закона о спорту.

Преузмите обавештење

Предемет: Достава упитника за категоризацију спортских организација

Преузмите обавештење

Последњи конкурси и јавни огласи

17.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
13.05.2022

Решење о формирању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на јавни конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног инетреса у области јавног информисања у 2022 години

in Конкурси и јавно оглашавање
Формира се Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс за суфинансирање…
09.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
27.04.2022

Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне…
21.04.2022

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког места у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
II Радно место које се попуњава: „Порески послови наплате“ у Одељењу за локалну пореску администрацију, разврстано у…
20.04.2022

Одлукa о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Одлукa о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине ПараћинПреузмите одлуку…
18.04.2022

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Предмет финансирања обухвата следеће: - набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места…
15.04.2022

Важно обaвештење – подношење захтева за подстицаје по кошници пчела

in Конкурси и јавно оглашавање
Важно обaвештење – подношење захтева за подстицаје по кошници пчела (за најмање 20 а највише 1000 кошница) пчела почиње…
15.04.2022

Коначна листа привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Након спроведеног Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима…
14.04.2022

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног интереса у…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.