Menu

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 16/18), члана 4. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса (''Службени лист општине Параћин'' бр. 16/2018) и члана 12. и 22. Одлуке о буџету општине Параћин за 2022. годину (''Службени лист општине Параћин'', бр. 26/21), Председник општине Параћин, уз сагласност Општинског већа општине Параћин, расписује

JАВНИ КОНКУРС
за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

I Расписује се јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења из буџета општине Параћин за 2022. годину предвиђених у Разделу 7. Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, програм 0602, програмска активност 0602-0001, функција 840, позиција 117 расходног дела буџета, економска класификација 481000 Дотације невладиним организацијама – хуманитарне организације и удружења грађана у износу од 10.000.000,00 динара.

II Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења која имају регистровано седиште на територији општине Параћин. Програми које реализују удружења, реализују се на територији општине Параћин.

III Удружења из става II овог Јавног конкурса средства могу да користе за реализацију програма из следећих области :

1) Борачко-инвалидске заштите, помоћи старима
2) Заштите лица са инвалидитетом
3) Хуманитарних програма (према општинској Одлуци)
4) Заштите животиња
5) Подстицања развоја предузетништва
6) Других програма којима удружења следе јавне потребе

IV Услови за избор програма који се финансирају из буџета општине Параћин су:
- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу;
- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;
- подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама;
- усмереност ка што већем броју корисника;

V Ближа мерила и допунски критеријуми чијом применом се врши вредновање пријављених програма који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Параћин су :
1) Референце програма : област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост; (од 0 до 10 бодова)
2) Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи; (од 0 до 10 бодова)
3) Суфинансирање програма из других извора : сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма; (од 0 до 5 бодова)
4) Законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма : ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе; (од 0 до 15 бодова)
5) Квалитет, значај и садржајна иновативност, (од 0 до 25 бодова)
6) Усклађеност програма са свим захтевима из Конкурса, (од 0 до 5 бодова)
7) Капацитет подносиоца програма (материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.), (од 0 до 15 бодова)
8) Реалан финансијски план за предложени програм; (од 0 до 15 бодова)

Максималан број бодова, који програм појединачно може да оствари, је 100 бодова. Програми ће бити рангирани од програма са највећим бројем бодова, до програма са најмањим бројем бодова. Скалу бодова са појединачним параметрима за сваки критеријум одредиће Комисија за вредновање.

VI Пријава на конкурс подноси се председнику општине са назнаком „Пријава на Конкурс за финансирање програма од јавног интереса“
За сваки програм, подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи :
- детаљан опис програма, за чије финансирање се подноси пријава,
- буџет програма, односно пројекта,
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
- кратак опис активности реализованих програма организације,
- потврда о броју чланова,
- потврда о материјалној и кадровској опремљености,
- фотокопију извода из АПР-а,
- фотокопију Статута,
- потписане протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује,
- доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације, ако се програм тако реализује.

VII Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.
Пријаве се предају у Услужном центру Општине Параћин, или поштом на адресу: Општина Параћин, Томе Живановића бр.10 - председнику општине, са назнаком ''За избор програма од јавног интереса'', најкасније до 10.03.2022. године.
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.
Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 10:00 – 14:00 часова у канцеларији број 42 или са званичне интернет презентације општине www.paracin.rs

VIII Удружење, корисник средстава, је дужно да омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.
Надлежни орган прати реализацију програма за који су одобрена средства у складу са Уредбом.
Праћење реализације програма обухвата:
1) обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима одређеним уговором;
2) прегледање извештаја од стране надлежног органа;
3) мониторинг посете представника надлежног органа;
4) обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;
5) прикупљање информација од корисника програма;
6) друге активности предвиђене уговором.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава, надлежни орган је дужан да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства врати.
Реализатори програма, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације програма, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава, у складу са закљученим Уговором.
Извештај о реализацији програма, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о реализацији програма"
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом у Услужном центру Општине Параћин, или се шаље поштом.
Јавни конкурс се објављује нa огласној табли Општинске управе, Порталу Е-управе и на званичној интернет презентацији www.paracin.rs.
Списак одобрених програма по конкурсу биће објављен на званичној интернет презентацији www.paracin.rs.
За све ближе информације обратити се на телефон: 035/563-601.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-305/2022-I од 24.02.2022. године

Преузмите документацију

Преузмите конкрус

Преузмите сагласност

            Расписује се Конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2022. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од 1.500.000,00 динара.

Право да учествују на Конкурсу имају:

- Регистрована пољопривредна газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, са пребивалиштем на територији општине Параћин
- РПГ чији пољопривредни кредит износи од 50.000 до 500.000,00 динара
- кредити са роком отплате до 12 месеци
- финансираће се само камате на кредит без валутне клаузуле ( динарски кредити )
- РПГ може да оствари право на финансирање камате само по једном кредиту
- финансираће се камате на кредите уговорене од 01.01.2022. године.

          Регистрованим пољопривредним газдинствима из става II овог конкурса опредељују се средства у укупном износу (у динарима):

1. регистрована пољопривредна газдинства ...........................1.500.000,00 динара

Опредељена средства ће се доделити бесповратно за финансирање камате за пољопривредне кредите који износе од 50.000 до 500.000,00 динара.

Преузмите конкурс

  Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2022. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од 12.000.000,00 динара.

Право да учествују на Конкурсу имају:

- Регистрована пољопривредна газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава
- да је РПГ у активном статусу у 2022. Години
- да има седиште на територији општине Параћин
- да је област остваривања циљева искључиво везана за пољопривреду и рурални развој и инвестиције у пољопривредну производњу
- да реална висина поднетог захтева буде од 30.000,00 до 200.000,00 динара

Преузмите конкурс

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Параћин, изложен је у седишту Општинских управа општине Параћин, у улици Томе Живановића број 10, у канцеларији број 5.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Параћин могу поднети Општинској управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин у времену од 07:30 до 15:30 часова сваког радног дана и у нерадне дане од 09:00 до 14:00 часова, а најкасније до дана закључења бирачког списка 18.03.2022.године до 24 часа.
Од закључења бирачког списка. па све до 72 часа пре избора, односно од 19.03.2022.године до 30.03.2022.године до 24 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.
Грађани могу од расписивања избора до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, односно до 12.03.2022. године до 24 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Параћин. Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица.
Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан одржавања избора (укључујући и интерно расељена лица), да изврше увид у Jединствени бирачки списак у циљу провере личних података.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и лице за пружање техничке подршке Општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана или регистарском броју личне карте.

Преузмите обавештење

1. Предмет позива

Позивају се родитељи са територије општине Параћин, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Параћин за 2022. годину, чија су прворођена деца рођена од 01.01.2022. године, док у случају рођења близанаца за оба детета рођена од 01.01.2022. године, да поднесу захтев за доделу дечијих ауто седишта за путничка возила.

 Седишта за децу за путничка возила су следећих техничких карактеристика:
• Ауто седиште за децу група 1-2-3 (од 9-36 кг);
• поседују сертификат ЕЦЕ Р44/04 за седишта за децу ( налази се залепљен на сваком седишту).


Преузмите образац

Преузмите јавни позив

Последњи конкурси и јавни огласи

17.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
13.05.2022

Решење о формирању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на јавни конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног инетреса у области јавног информисања у 2022 години

in Конкурси и јавно оглашавање
Формира се Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс за суфинансирање…
09.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
27.04.2022

Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне…
21.04.2022

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког места у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
II Радно место које се попуњава: „Порески послови наплате“ у Одељењу за локалну пореску администрацију, разврстано у…
20.04.2022

Одлукa о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Одлукa о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине ПараћинПреузмите одлуку…
18.04.2022

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Предмет финансирања обухвата следеће: - набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места…
15.04.2022

Важно обaвештење – подношење захтева за подстицаје по кошници пчела

in Конкурси и јавно оглашавање
Важно обaвештење – подношење захтева за подстицаје по кошници пчела (за најмање 20 а највише 1000 кошница) пчела почиње…
15.04.2022

Коначна листа привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Након спроведеног Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима…
14.04.2022

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног интереса у…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.