Menu


Путеви

На територији општине Параћин постоје 153,57 км општинских путева од тога:

  • 113 км путева  са савременим колосеком
  • 0,09 км путева са туцаником и
  • 33, 92 км земљаних путева

Дужина  Државних путева је 97,4км и  сврстани су у четири групе:

  • Државни пут првог А реда 18,3 км
  • Државни пут првог Б реда 21,7км
  • Државни пут другог А реда 27,4км
  • Државни пут другог Б реда 30 км

Енергетика

Сва насеља у општини Параћин су прикључена на нисконапонску електроенергетску мрежу. Послове дистрибуције електричне енергије, у оквиру којих су и послови планирања и развоја електроенергетске инфраструктуре, на територији општине Параћин, осем села Стубице и насеља Сисевац, обавља Огранак електродистрибуција Јагодина, Погон огранка Параћин, а Стубица и Сисевац су у надлежности Погона огранка Ћуприја. Огранак електродистрибуцијеЈагодина послује у саставу Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, одн. Регионалног центра Електросрбија Краљево.

Систем јавног осветљења општине Параћин чине 202 трафостанице, од чега 75 у граду и 127 у сеоским месним заједницама. Свака ТС има по један извод за јавно осветљење. На територији општине Параћин уграђена је 7.891 светиљка чија је укупна инсталисана снага 1.128 kWh.

Водоснабдевање и канализација

Укупна Дужина водоводне мреже у општини Параћин је око 250 километара, док је дужина канализационе мреже 156 км. Укупна годишња потрошња воде је 2,2 милиона м3, од чега је потрошња домаћинстава 1,2 милиона м3. Снабдевање пијаћом водом становништва општине Параћин је преко јединственог водоводног система за град Параћин. Села Главица, Текија, Стрижа, Доње Видово, Шавац, Чепуре, Давидовац, Г. Мутница, Доња Мутница, Клачевица, Крежбинац и Плана пијаћом водом се снабдевају преко главног изворишта код села Извор и система бунара укупног капацитета 250 л / с. За села Поповац, Бошњане и Стубица снабдевање водом обезбеђује се из изворишта Топлик. Број људи обухваћених водоводне мреже је око 40.000.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.