Menu

Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма који ће се финансирати из буџета општине Параћин у 2022. години по Јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин бр. 400-1003/2022-I од 13.04.2022. године.

Преузмите документ

Формира се Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног инетреса у области јавног информисања у 2022 години, и то за конкурс који је расписало Општинско веће општине Параћин. број 400-1008/2022-III од 13.04.2022 године, у саставу:

1. Радојица Мали, испред удружења радио станица ''РАБ Србија''
2. Милан Влајић, испред Удружења новинара Србије (УНС),
3. Гордана Ристић, испред Професионалног удружења новинара Србије (ПРОУНС),

Комисија на првој седници бира председника комисије. Председник Комисије координира рад комисије и води седнице. Сваки члан Комисије, након увида у конкурсну документацију, даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију. III Послове секретара Комисије обављаће Снежана Поповић , дипл. правник. Секретар Комисије није члан Комисије. О раду комисије води се записник.

Преузмите решење

Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма који ће се финансирати из буџета општине Параћин у 2022. години по Јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин бр. 400-305/2022-I од 24.02.2022. године.

Преузмите документ

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Јавни радови се организују на подручју општине Параћин.

Преузмите документацију

II Радно место које се попуњава:
„Порески послови наплате“ у Одељењу за локалну пореску администрацију, разврстано у звање саветник, у члану 16. редни број „02-3-1“ Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинским управама и Општинском правобранилаштву општине Параћин, један извршилац.
Опис послова за радно место које се попуњава:
Води поступак редовне и принудне наплате по основу изворних прихода јединице локалне самоуправе; идентификује пореске обвезнике који имају доспели, а неплаћени порески дуг; спроводи поступке редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике, спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати; спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем заложног права у корист општине, у складу са законским прописима; опредељује предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела пореског поступка; припрема захтев за брисање заложног права у складу са законом; води првостепени поступак по изјављеним жалбама; води поступак за ванбилансну евиденцију по основу застарелости дуга, брисања из регистра АПР-а и стечаја; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; пружа основну правну помоћ и даје објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе.

Преузмите документ

Преузмите изјаву

Последњи конкурси и јавни огласи

17.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
13.05.2022

Решење о формирању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на јавни конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног инетреса у области јавног информисања у 2022 години

in Конкурси и јавно оглашавање
Формира се Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс за суфинансирање…
09.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
27.04.2022

Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне…
21.04.2022

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког места у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
II Радно место које се попуњава: „Порески послови наплате“ у Одељењу за локалну пореску администрацију, разврстано у…
20.04.2022

Одлукa о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Одлукa о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине ПараћинПреузмите одлуку…
18.04.2022

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Предмет финансирања обухвата следеће: - набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места…
15.04.2022

Важно обaвештење – подношење захтева за подстицаје по кошници пчела

in Конкурси и јавно оглашавање
Важно обaвештење – подношење захтева за подстицаје по кошници пчела (за најмање 20 а највише 1000 кошница) пчела почиње…
15.04.2022

Коначна листа привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Након спроведеног Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима…
14.04.2022

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног интереса у…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.