Menu

Јавни позив
за избор корисника и доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа са окућницом, односно одговарајуће непокретнусти и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, број 400-1251/2023-II од 30.11.2023.године

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 30 дана од дана објављивања Јавног позива (други поновљен), односно до 03.јануара 2024. године до 15:30 часова.
Пријаве на јавни позив, са потребном документацијом, подносе се у затвореној коверти, лично преко писарнице Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин (шалтер број 8) или препорученом поштом у затвореној коверти на адресу: Комисија за избор корисника за реализацију помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), ул. Tоме Живановића број 10, 35250 Параћин, са назнаком: за ''ЈАВНИ ПОЗИВ - НЕ ОТВАРАТИ”.

Додатне информације можете добити у згради општине Параћин у канцеларији број 7 и на телефон централе Општине број: 035/563601, локал 140.

                Образац Пријаве/конкурсну документацију, фотокопију Јавног позива, странке преузимају у канцеларији повереништва Комесаријата за избеглице и миграције општине Параћин, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Преузмите документацију

ДОНОСИ СЕ Одлука о излагању на јавни увид нацрта Измене и допуне Програма комасације дела КО Доње Видово општина Параћин у периоду од 30.11.2023. године до 06.12.2023. године
Нацрт Измене и допуне Програма комасације дела КО Доње Видово општина Параћин биће изложен у просторијама општине Параћин (канцеларија бр. 59).
Јавни увид се може извршити сваког радног дана у периоду од 30.11.2023. године до 06.12.2023. године у времену од 08:00 до 15:00 часова.

Преузмите одлуку

Преузмите документ

Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, Дирекција за технику, Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Јагодина, ул. Народног фронта бр. 2, Јагодина, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, након спроведеног поступка, донело решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице ''Параћин - Спортска хала'' ЈА61/ЈАУ61/ЈАЛ61/ЈАО61/ЈАЈ61, постављене на објекту хале спортова, на парцели кп. бр. 684/2 КО Параћин град, ул. Томе Живановића, у Параћину, на територији општине Параћин, коју је израдио Labing D.O.O. из Београда.
          У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице ''Параћин - Спортска хала'' ЈА61/ЈАУ61/ЈАЛ61/ЈАО61/ЈАЈ61, постављене на објекту хале спортова, на парцели кп. бр. 684/2 КО Параћин град, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. гл. РС бр. 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.
          Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат, у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђене у Студији, којe се односе на:
1. мере предвиђене у циљу спречавања, смањења, и где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину предвиђене законском регулативом, мере током извођења грађевинских радова, мере у току редовног рада, у случају удеса при раду и мере по престанку рада базне станице,
2. Програм праћења утицаја пројекта на животну средину.

      Оверене мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и дају се на увид код техничког прегледа пројекта.
      Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
       Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења.

Обавештавају се грађани да је Комисиј за преглед, оцену и праћење поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске санације општине Параћин на својој седници одржаној 14.11.2023.године донела одлуку, да се среде 15.11.2023.године обуставља се пријем захтева од стране грађана због испуњења расположивог износа за субвенције од 11.250.000,00 динара.

Последњи конкурси и јавни огласи

30.11.2023

Одлука о излагању на јавни увид нацрта Измене и допуне Програма комасације дела КО Доње Видово општина Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ДОНОСИ СЕ Одлука о излагању на јавни увид нацрта Измене и допуне Програма комасације дела КО Доње Видово општина…
27.11.2023

Oбавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2,…
14.11.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавају се грађани да је Комисиј за преглед, оцену и праћење поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске…
10.11.2023

Друга листа Привредних субјеката

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
08.11.2023

Оглас за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Параћин- Други круг

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите оглас ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
08.11.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Силвана Јовановић Пр. ''Еко 123 Параћин'', из Параћина, ул. Јована Скерлића бр. 59, општина…
06.11.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Силвана Јовановић Пр. ''Еко 123 Параћин'', из Параћина, ул. Јована Скерлића бр. 59, општина…
03.11.2023

Увид у ЈБС

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
27.10.2023

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Параћин за 2023. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са чланом 18. Правилника расписује се Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.