Menu

Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта предузећа ''A1 Srbija'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови Београд, спровело поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио - базне станице на локацији ''KG3184_07 JA_Paraćin_Istok'' реконструисан постојећи извор, на антенском стубу, на парцели кп. бр. 5704 КО Параћин град, у Параћину, ул. Милана Ракића бр. 50, на територији општине Параћин.
 У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите.
           Увид у донето решење можете извршити у просторијама надлежног органа Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и на исто изјавити жалбу у року од 15 дана од дана достављања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине а преко овог Органа.

Обавештавамо Јавност да је на захтев предузећа ''А1 Србија'' Д.О.О. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови Београд, као носиоца пројекта, спроведен поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Радио базна станица ''КГ3121_01 JA_Параћин_југ'', реконструисан постојећи извор, на парцели кп. бр. 4221/49 КО Параћин град, у Параћину, ул. Књаза Милоша бр. 88, (ТЦ Ројал), на територији општине Параћин. и донето је решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину и одређен је обим и садржај студије.
 Обавештавамо Вас да можете извршити увид у донето решење у просторијама надлежног органа општине Параћин, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у улици Томе Живановића бр. 10, и на исто изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема обавештења. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине а преко овог органа.


 Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, ул. Таковска бр. 2, Дирекција за технику, Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Јагодине, Јагодина, ул. Народног Фронта бр. 2, спровело поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Базна станица мобилне телефоније ''JAМ02/ЈАQ02/ЈАF02/ЈАD02/JAE02 Извор'', на постојећем антенском стубу, реконструисан постојећи извор, на парцели кп. бр. 4145/3 КО Извор, у Извору, на територији општине Параћин.

 У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите.

           Увид у донето решење можете извршити у просторијама надлежног органа Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и на исто изјавити жалбу у року од 15 дана од дана достављања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине а преко овог Органа.

Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, ул. Таковска бр. 2, Дирекција за технику, Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Јагодине, Јагодина, ул. Народног Фронта бр. 2, спровело поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Базна станица мобилне телефоније ''JAМ08/ЈАQ08/ЈАF08/ЈАD08/JAE08 Грза Извориште'', на димњаку котларнице, иза хотела ''Колиба'', реконструисан постојећи извор, на парцели кп. бр. 1797 КО Извор, у излетишту Грза, на територији општине Параћин.
 У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите.
           Увид у донето решење можете извршити у просторијама надлежног органа Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и на исто изјавити жалбу у року од 15 дана од дана достављања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине а преко овог Органа.

           Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2024. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од 15.000.000,00 динара.

Преузмите правилник

Преузмите конкурс

Последњи конкурси и јавни огласи

26.06.2032

Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута е-761, деоница Појате – Прељина - прва фаза

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо вас да је дошло до промене места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид Нацрт просторног плана…
14.05.2024

Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта…
14.05.2024

Обавештење о донетом решењу о потреби израде судије о процени утицаја на животну средину и обиму и садржају студије

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је на захтев предузећа ''А1 Србија'' Д.О.О. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови…
14.05.2024

Обавештење о донетом решењу о потреби израде судије о процени утицаја на животну средину и обиму и садржају студије

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта…
14.05.2024

Обавештење о донетом решењу о потреби израде судије о процени утицаја на животну средину и обиму и садржају студије (2)

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта…
13.05.2024

Jaвни конкурс за инвестиције у физичку имовину регистрованог пољопривредног газдинства

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
13.05.2024

Jaвни конкурс за финансирање камата за пољопривредне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се Конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
26.04.2024

Обавештавају се оператери који поседују дозволу за управљање неопасним отпадом да морају да је ускладе са новом законском регулативом у области управљања отпадом.

in Конкурси и јавно оглашавање
Министарство Заштите животне средине, је на основу члана 64. став 8. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“…
25.04.2024

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, Београд,…
23.04.2024

Обавeштава сe јавност и заинтeрeсовани органи и организацијe да јe носилац пројeкта Српска фабрика стакла из Параћина

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавeштава сe јавност и заинтeрeсовани органи и организацијe да јe носилац пројeкта Српска фабрика стакла из Параћина,…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.