Menu

У складу са наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести КОВИД - 19 ( Службени гласник РС,
Бр. 33/2021 и 38/2021 ), могу радити објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени, и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) у радном времену од 06.00 до 22.0,0 часа.
Обавештавамо кориснике који који су извршили уплату за коришћење теретане пре увођења ванредних мера, да се пријаве на број телефона 035 / 562 - 753 како би искористили преостали број термина, као и нове кориснике за наредни период.

Рекреативно пливање за грађане је омогућено у термину 12-16 час. сваког дана, уз напомену да је коришћење базена бесплатно за : пензионере са територије општине Параћин,особе са посебним потребама које спроводи Центар за социјални рад, слабовида и слепа лица, особе са оштећеним слухом, децу до 7 година уз пратњу родитеља и рехабилитацију и корективно пливање по упуту лекара. Корисници који желе да закупе термине за рекреацију (тенис,баскет,мали фудбал), могу се пријавити на инфо пулту или телефонски. Куглана неће радити у наредном периоду због непосредне близине пункта за вакцинацију.
Молимо све кориснике, да се придржавају мера заштите и препорука редара и помоћног особља у

Преузмите обавештење

Расписује се јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Параћин намењених за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин у 2021. години у износу од 1.400.000,00 динара.
Средства за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који ће се реализовати у 2021. години, опредељују се Одлуком о буџету општине Параћин за 2021. годину.
Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури чије је седиште, односно пребивалиште на територији општине Параћин, у складу са Законом, осим установа културе сходно чл.74 Закона о култури.

 Конкурс се односи на пројекте у култури као и пројекте уметничких, односно стручних истраживања у култури, а сходно Закону о култури, културне области су :

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво)
организовање културних догађања (програма, концерата, фестивала, такмичења, ликовних и књижевних колонија, саветовања, сусрета, изложби, издавање књига, ЦД-а и аудио визуелних издања и др.) значајних за очување културног идентитета и развоја кулутурног живота општине;
2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура
- развој традиционалних ликовних техника и технологија у области ликовних уметности: сликарству, вајарству и графици;
4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво
-организовање филмских манифестација, фестивала, јавних филмских приредби или културно-образовних програма којима се шири кинематографска и аудиовизуелна култура и популарише уметност филма;
7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
8) дигитално стваралаштво и мултимедији
- подршка новим иницијативама и новој уметничкој продукцији, као и програмским садржајима јавних гласила;
9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)
учешће на такмичењима, фестивалима, саветовањима, подстицање аматерског културно-уметничког рада, подстицање културне делатности за децу и младе, као и особа са инвалидитетом;
10) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем, континуиран рад на очувању и неговању народних обичаја и изворног народног стваралаштва и очувања нематеријалног културног наслеђа, заштита, очување и презентација непокретног културног наслеђа;
11) библиотечко-информационе делатности;
12) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
13) менаџмент у култури.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, а који се објављује на званичној интернет страници органа који расписује конкурс.
Пријава на конкурс подноси се у Услужном центру Општине Параћин, или поштом на адресу: Управa за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности општине Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10. са напоменом ''Конкурс за избор пројеката у култури - за председника општине''.
Заинтересоване установе културе и други субјекти у култури могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 10,00 - 14,00 часова у канцеларији бр. 2 Општине Параћин или са званичне интернет презентације општине www.paracin.rs.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страни органа који расписује конкурс www.paracin.rs, као и у дневном штампаном листу ''Информер'' који излази на територији Републике Србије, односно територији аутономне покрајине, односно територији јединице локалне самоуправе.
Пријаве се достављају у року од 30 дана од дана објављивања у дневном штампаном листу ''Информер'' који излази на територији Републике Србије, односно територији аутономне покрајине, односно територији јединице локалне самоуправе.

За све ближе информације обратити се на телефон: 035/563-601 локал 110.

Преузмите документацију за пријаву

Попуњава се положај у I групи:Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој, одређен чланом 26. Правилника о организацији и систематизацији радних места  у општинским управама општине Параћин број: 110-47/2020-III  од 29.12.2020. године и 110-21/2021-III  од 29.01.2021. године.

Преузмите јавни конкурс за попуњавање положаја

Преузмите изјаву

Попуњава се положај у I групи:Начелник Управе за лолални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, одређен чланом 36. Правилника о организацији и систематизацији радних места  у општинским управама општине Параћин број: 110-47/2020-III  од 29.12.2020. године и 110-21/2021-III  од 29.01.2021. године.

Преузмите јавни конкурс за попуњавање положаја

Преузмите изјаву

Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2021. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од 1.000.000,00 динара

Право да учествују на Конкурсу имају:

1. Регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу у 2021. години
2. Регистрована пољопривредна газдинства која имају седиште на територији општине Параћин
3. Регистрована пољопривредна газдинства чији минимални износ прихватљиве премије за полису износи 2.000,00 динара, а максимални 100.000,00 динара

Износ подстицаја за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња је 50% од висине премије за полису без урачунатог пореза на премије за полису осигурања.

Заинтересована пољопривредна газдинства захтеве могу предати од 15.04.2021. до 15.06.2021. године, на Писарници СО-е Параћин (Услужни центар – приземље), или послати поштом на адресу: Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности општине Параћин, Одељење за локални економски развој, ул. Томе живановића 10, са напоменом ''по конкурсу за регистрована пољопривредна газдинства – осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња''.

Преузмите конкурс

Преузмите правилник

Преузмите одлуку одлуку о измени јавног конкурса за осигурање усева,плодова

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Параћин за 2021 годину

Последњи конкурси и јавни огласи

27.08.2021

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљи у држабној својини у општини Параћиншта

in Конкурси и јавно оглашавање
Захтев за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној…
24.08.2021

Обавештавају се кориснице накнаде зараде за време породиљског одсуства

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавају се кориснице накнаде зараде за време породиљског одсуства које су оствариле накнаду зараде на основу…
24.08.2021

Јавни конкурс поводом 27. септембра, празника општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Поводом 27. септембра, празника општине Параћин, Скупштина општина Параћин позива предузећа, установе, синдикалне…
20.08.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно…
20.08.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно…
10.08.2021

Решење -Мијатовић Славомир

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу…
05.08.2021

Јавни конкурс давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

in Конкурси и јавно оглашавање
Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то…
03.08.2021

Јавни конкурс- заменик начелника Управе за ЛЕР

in Конкурси и јавно оглашавање
II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.