Menu

Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, Дирекција за технику, Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Јагодина, ул. Народног фронта бр. 2, Јагодина, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, након спроведеног поступка, донело решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице ''Параћин - Спортска хала'' ЈА61/ЈАУ61/ЈАЛ61/ЈАО61/ЈАЈ61, постављене на објекту хале спортова, на парцели кп. бр. 684/2 КО Параћин град, ул. Томе Живановића, у Параћину, на територији општине Параћин, коју је израдио Labing D.O.O. из Београда.
          У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице ''Параћин - Спортска хала'' ЈА61/ЈАУ61/ЈАЛ61/ЈАО61/ЈАЈ61, постављене на објекту хале спортова, на парцели кп. бр. 684/2 КО Параћин град, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. гл. РС бр. 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.
          Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат, у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђене у Студији, којe се односе на:
1. мере предвиђене у циљу спречавања, смањења, и где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину предвиђене законском регулативом, мере током извођења грађевинских радова, мере у току редовног рада, у случају удеса при раду и мере по престанку рада базне станице,
2. Програм праћења утицаја пројекта на животну средину.

      Оверене мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и дају се на увид код техничког прегледа пројекта.
      Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
       Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења.

Последњи конкурси и јавни огласи

26.06.2032

Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута е-761, деоница Појате – Прељина - прва фаза

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо вас да је дошло до промене места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид Нацрт просторног плана…
04.07.2024

Обавештење

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо вас да је носилац пројекта Српска фабрика стакла доо Параћин, 13. октобра 1-3, 35250 Параћин, поднео…
01.07.2024

Јавни позив - четврта листа привредних субјеката ЈП/23

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документацију ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
01.07.2024

Јавни позив - Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација:

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документацију ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
27.06.2024

Одлука o избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана…
25.06.2024

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Параћин за 2025. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17…
25.06.2024

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Параћин за 2025. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17…
24.06.2024

Решења о експропријације непокретности ради уређења, изградње и коришћења војног полигона ''Пасуљанске ливаде''

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документацију ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
21.06.2024

Пројектна документација за Пројекат реконструкције железничке пруге Београд-Ниш: деоница 3 Параћин-Трупале

in Конкурси и јавно оглашавање
Non-technical summary Railway line Belgrade-Niš: section 3 Paraćin-Trupale…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.