Menu

I Расписује се јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења из буџета општине Параћин за 2023. годину предвиђених у Разделу 7. Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, програм 0602, програмска активност 0602-0001, функција 840, позиција 115 расходног дела буџета, економска класификација 481000 Дотације невладиним организацијама – хуманитарне организације и удружења грађана у износу од 11.000.000,00 динара.

II Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења која имају регистровано седиште на територији општине Параћин. Програми које реализују удружења, реализују се на територији општине Параћин.

III Удружења из става II овог Јавног конкурса средства могу да користе за реализацију програма из следећих области :

1) Борачко-инвалидске заштите, помоћи старима
2) Заштите лица са инвалидитетом
3) Хуманитарних програма (према општинској Одлуци)
4) Заштите животиња
5) Подстицања развоја предузетништва
6) Других програма којима удружења следе јавне потребе

IV Услови за избор програма који се финансирају из буџета општине Параћин су:
- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу;
- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;
- подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама;
- усмереност ка што већем броју корисника;

V Ближа мерила и допунски критеријуми чијом применом се врши вредновање пријављених програма који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Параћин су :
1) Референце програма : област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост; (од 0 до 10 бодова)
2) Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи; (од 0 до 10 бодова)
3) Суфинансирање програма из других извора : сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма; (од 0 до 5 бодова)
4) Законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма : ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе; (од 0 до 15 бодова)
5) Квалитет, значај и садржајна иновативност, (од 0 до 25 бодова)
6) Усклађеност програма са свим захтевима из Конкурса, (од 0 до 5 бодова)
7) Капацитет подносиоца програма (материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.), (од 0 до 15 бодова)
8) Реалан финансијски план за предложени програм; (од 0 до 15 бодова)

Максималан број бодова, који програм појединачно може да оствари, је 100 бодова. Програми ће бити рангирани од програма са највећим бројем бодова, до програма са најмањим бројем бодова. Скалу бодова са појединачним параметрима за сваки критеријум одредиће Комисија за вредновање.

VI Пријава на конкурс подноси се председнику општине са назнаком „Пријава на Конкурс за финансирање програма од јавног интереса“
За сваки програм, подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи :
- детаљан опис програма, за чије финансирање се подноси пријава,
- буџет програма, односно пројекта,
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
- кратак опис активности реализованих програма организације,
- потврда о броју чланова,
- потврда о материјалној и кадровској опремљености,
- фотокопију извода из АПР-а,
- фотокопију Статута,
- потписане протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује,
- доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације, ако се програм тако реализује.

VII Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.
Пријаве се предају у Услужном центру Општине Параћин, или поштом на адресу: Општина Параћин, Томе Живановића бр. 10 - председнику општине, са назнаком ''За избор програма од јавног интереса'', најкасније 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страни општине Параћин, и огласној табли Општинске управе.
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.
Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 10:00 – 14:00 часова у канцеларији број 47 или са званичне интернет презентације општине www.paracin.rs

VIII Удружење, корисник средстава, је дужно да омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.
Надлежни орган прати реализацију програма за који су одобрена средства у складу са Уредбом.
Праћење реализације програма обухвата:
1) обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима одређеним уговором;
2) прегледање извештаја од стране надлежног органа;
3) мониторинг посете представника надлежног органа;
4) обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;
5) прикупљање информација од корисника програма;
6) друге активности предвиђене уговором.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава, надлежни орган је дужан да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства врати.
Реализатори програма, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације програма, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава, у складу са закљученим Уговором. Реализатори програма су у обавези да све трошкове пројекта за који буду одобрена средства, а чији утрошак правдају, изврше искључиво преко наменског рачуна Управе за трезор.
Извештај о реализацији програма, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о реализацији програма"
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом у Услужном центру Општине Параћин, или се шаље поштом.
Јавни конкурс се објављује нa огласној табли Општинске управе, Порталу Е-управе и на званичној интернет презентацији www.paracin.rs.
Списак одобрених програма по конкурсу биће објављен на званичној интернет презентацији www.paracin.rs.
За све ближе информације обратити се на телефон: 035/563-601.

Преузмите документацију

Последњи конкурси и јавни огласи

08.12.2023

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2023. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне…
30.11.2023

Одлука о излагању на јавни увид нацрта Измене и допуне Програма комасације дела КО Доње Видово општина Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ДОНОСИ СЕ Одлука о излагању на јавни увид нацрта Измене и допуне Програма комасације дела КО Доње Видово општина…
27.11.2023

Oбавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2,…
14.11.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавају се грађани да је Комисиј за преглед, оцену и праћење поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске…
10.11.2023

Друга листа Привредних субјеката

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
08.11.2023

Оглас за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Параћин- Други круг

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите оглас ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
08.11.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Силвана Јовановић Пр. ''Еко 123 Параћин'', из Параћина, ул. Јована Скерлића бр. 59, општина…
06.11.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Силвана Јовановић Пр. ''Еко 123 Параћин'', из Параћина, ул. Јована Скерлића бр. 59, општина…
03.11.2023

Увид у ЈБС

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.