Menu

Предности инвестирања у Параћин:

 • Локација Параћина je у средишњем делу централне Србије, на Коридору 10 и међународнoj железничкoj прузи, 156 км јужно од Београда • Људски ресурси 8.419 незапослених лица (фебруар 2010), од којих 29% са високом стручном спремом, 7% са дипломом Више школе; Тренинг центар за обуку радне снаге, координиран од стране Канцеларија за локални економски развој и дијаспору

 • Тржиште у Параћину: Могућност извоза без царине на тржишта југоисточне Европе и Русије (180 милиона потрошача). Параћин је географски отворен ка тржиштима Бугарске, Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Румуније (36,6 мил. потрошача) • 
 • Локални подстицаји и олакшице за инвеститоре и постојећу привреду: Према Одлуци о изградњи земљишта, одлучено је да су инвеститори који желе да граде стамбени објекат појединачно, индустријски објекат, објекте за пословање или услуге, имају смањену цену, снижену за 30% у случају да плате цели износ, осим оних у екстра зони. 
 • Физичким лицима - инвеститорима, предузетницима и правним лицима који граде објекте према њиховој намени дозвољено да плати износ подељен у 24 једнаких месечних рата, осим за оне који су изградили у екстра зони.
 • Општина Параћин је одлучила да да додатке за ново-основана предузећа и предузетницима који су регистровани на територији општине Параћин, ослобађањем плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме у првој години пословања, осим за оне који су у екстра зони.

Положај индустријске зоне''ЗМИЧ''
- Између Коридора X, Регионалног пута Р-214 имеђународне пруге која повезује север и југ Европе и Блиски Исток

Цена

 • Почетна цена за закуп: 3,15€/м2 ( плус Накнада за пренос пољопривредног у грађевинско земљиште око 0,4€/м2 )
 • Власништво општине Параћин
 • Доступно за закуп 20.7  ха
 • Продато 14.9154  ха
 • Јединица мере је ‘’модул’’ површине 0,23ха   (48 X 48 метара)
 • Mogućnost kupovine i zakupa

Стање инфраструктуре

 • Усвојен План детаљне регулације и сва потребна техничка документација 
 • Изграђена инфраструктура до тачке улаза у Зону приступна саобраћајница, водовод, канализација,електрична енергија,гас 
 • Изграђене три трафо станице јачине ТС 2x630 КВА, у току је припрема за изградњу ел.линије 4 МВА (маx  снага на локацији 2x8 МВА) 
 • Изграђене саобраћајнице које опслужују И фазу индустријске зоне 
 • Вода: пречник ПВЦ цеви до постројења за подизање притиска Ǿ 200мм, иза постројења унутар зоне Ǿ 110мм; мин притисак 1,5 бара маx 3,5 бара
 • Фекална канализација: Једна пумпна станица,  главни вод уз саобраћајницу V, VI и улаз у зону Ǿ 300мм секундарни водови унутар зоне Ǿ 200мм
 • Атмосферска канализација: по саобраћајницама целе зоне Ǿ 200мм, улив у мелиорациони канал
 • Гас: тренутно-расположив капацитет 1200 м3/h, притисак 3,5 бара, могуће до 4000м3/h 
 • Преузмите цене

Правила изградње по Плану детаљне регулације за Индустријску зону ''Змич''

КОНТАКТ    

Владимир Милићевић
Председник општине Параћин 
ул Томе Живановићa 10, 35250 Параћин, Србија
t. + 381 35 563-007. + 381 35 563-165
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Путеви

На територији општине Параћин постоје 153,57 км општинских путева од тога:

 • 113 км путева  са савременим колосеком
 • 0,09 км путева са туцаником и
 • 33, 92 км земљаних путева

Дужина  Државних путева је 97,4км и  сврстани су у четири групе:

 • Државни пут првог А реда 18,3 км
 • Државни пут првог Б реда 21,7км
 • Државни пут другог А реда 27,4км
 • Државни пут другог Б реда 30 км

Енергетика

Сва насеља у општини Параћин су прикључена на нисконапонску електроенергетску мрежу. Послове дистрибуције електричне енергије, у оквиру којих су и послови планирања и развоја електроенергетске инфраструктуре, на територији општине Параћин, осем села Стубице и насеља Сисевац, обавља Огранак електродистрибуција Јагодина, Погон огранка Параћин, а Стубица и Сисевац су у надлежности Погона огранка Ћуприја. Огранак електродистрибуцијеЈагодина послује у саставу Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, одн. Регионалног центра Електросрбија Краљево.

Систем јавног осветљења општине Параћин чине 202 трафостанице, од чега 75 у граду и 127 у сеоским месним заједницама. Свака ТС има по један извод за јавно осветљење. На територији општине Параћин уграђена је 7.891 светиљка чија је укупна инсталисана снага 1.128 kWh.

Водоснабдевање и канализација

Укупна Дужина водоводне мреже у општини Параћин је око 250 километара, док је дужина канализационе мреже 156 км. Укупна годишња потрошња воде је 2,2 милиона м3, од чега је потрошња домаћинстава 1,2 милиона м3. Снабдевање пијаћом водом становништва општине Параћин је преко јединственог водоводног система за град Параћин. Села Главица, Текија, Стрижа, Доње Видово, Шавац, Чепуре, Давидовац, Г. Мутница, Доња Мутница, Клачевица, Крежбинац и Плана пијаћом водом се снабдевају преко главног изворишта код села Извор и система бунара укупног капацитета 250 л / с. За села Поповац, Бошњане и Стубица снабдевање водом обезбеђује се из изворишта Топлик. Број људи обухваћених водоводне мреже је око 40.000.

Последњи конкурси и јавни огласи

31.01.2023

Годишњи план расписивања јавних конкурса за удружења грађана за 2023. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Општина Параћин доноси План расписивања јавних конкурса за средства за подстицање програма или недостајућег дела…
27.01.2023

Одлуке о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 7. Пословника о раду Општинског већа општине Параћин („Службени лист општине Параћин“ број 36/20),…
17.01.2023

Коначна листа субвенција

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…
16.01.2023

Ценовници ЈКП "Црница"

in Конкурси и јавно оглашавање
Ценовник дезинфекције јавних површина Ценовник дезинсекције и дератизације јавних површина Ценовник накнада за…
13.01.2023

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта заизградњу стамбеног објекта бр.1 ( по+пр+6+пс) и стамбено пословног…
29.12.2022

Решење о именовању директора ЈП Дирекција Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…
22.12.2022

Ценовник погребних услуга РЈ гробље ЈКП Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Ценовник погребних услуга РЈ гробље ЈКП Параћин Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv…
19.12.2022

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине…
16.12.2022

Поновљени јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници на траси улице Ђурађа Бранковића у Параћину

in Конкурси и јавно оглашавање
Поновљен јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници на траси улице Ђурађа…
13.12.2022

Захтев за сагласност на Одлуку о измени и допуни ценовника радова на одржаванју саобраћајница – зимско одржавање ЈП ''Дирекција за изградњу општине Параћин''

in Конкурси и јавно оглашавање
Захтев за сагласност на Одлуку о измени и допуни ценовника радова на одржаванју саобраћајница – зимско одржавање ЈП…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.