Menu

Радно способно становништво: 38.052

65%

Broj zaposlenih: 9.637

25.33%

Broj nezaposlenih: 8.319

21.86%

Образовна структура незапослених:

Степен стручне спремеБрој људи%
Основно293835
III степен188723
IV степен259331
V степен771
VI i VII степен82410
Укупно:8.319100

Септембар 2016.

Параћин се развио у алувијалној равни реке Велике Мораве и њене притоке Црнице. То су остаци старих речних тераса, које се постепено уздижу од коте 124,5 метара надморске висине (у даљем тексту „мнв“) до 160 мнв. Главица је насеље смештено на десној обали реке Црнице, на самом излазу њеног тока из клисуре испод Чукаре. Просечна надморска висина насеља је око 150 мнв. Насеље Текија, које се налази југоисточно од Параћина и представља целину са урбаним ткивом Параћина, развило се на речној тераси чија се надморска висина креће од 150 мнв до 160 мнв. Насеље Стрижа се налази на делу речне терасе чија је надморска висина око 130 мнв.

Подручје града има карактеристике денивелације каскадног типа, које су везане за еволуцију алувијалне равни равни под утицајем меандрирајућег тока Велике Мораве. Уствари, цео потез Карађорђево брдо – Текија – Дреновац представља делове речне терасе денивелисане флувијалном ерозијом. Алувијална раван и ниже речне терасе, углавном су покривени алувијалним седиментима.

То су претежно шљункови, пескови и глине. Ниско побрђе источног обода котлине такође је изграђено од ових седимената. Изузетак чини комплекс Чукаре, узвишење са котом од 329 мнв. Овај комплекс је изграђен од старијих пелеозојских стена. У овим стенама је усечена клисуре реке Црнице.

Општина Параћин има 54.170 hа обрадивих површина од тога су:

  • 21.747 ha оранице и баште;
  • 17.660 ha шуме;
  • 4.903 ha ливаде;
  • 2.775 ha пашњаци;
  • 1.280 ha воћњаци;
  • 1.260 ha виногради;
  • 146 ha баре и трске;
  • 4.440 ha неплодно земљиште.

Постоје три основна типа земљишта која су заступљена на педолошкој карти општине Параћин. У долини реке Велике Мораве заступљено је најквалитетније земљиште алувијум и алувијално-делувијално земљиште, у реону око ауто пута заступљена је смоница, а у брдским пределима општине Параћин заступљени су плитки сирозем, скелетно земљиште и псеудоглеј.

У градском подручју не постоји ни једно активно клизиште.Појаве ерозије манифестоване су у левим притокама реке Велике Мораве и сливу реке Црнице. Ниво подземних вода на читавом градском подручју је врло висок и креће се од 1,0 – 10,0 m од површине терена.Површина издани је на коти од 126,0 мнв до 132,0 мнв. Раван подземне издани је мало нагнута и подземне воде се лагано крећу у правцу тока река Црница и Велика Морава. Ниво подземних вода осцилира током године. На вишим деловима терена, од гробља према Фабрици стакла, ниво подземних вода се налази на дубини од 4–10 m. У центру града подземна вода је на дубини од 2–3 м, док је у западним деловима града на дубини од 1–2 м. Хемијским испитивањима је утврђено да ове подземне воде припадају хидрокарбонатним средњеминерализованим водама.

Хидрографску мрежу општине чине река Црница и потоци који се или директно уливају у Црницу, или се разливају ка алувијалној равни Велике Мораве и Црнице. Део алувијалне равни између Параћина и тока Велике Мораве обилује мртвајама, које представљају остатке некадашњих меандара ове реке. Од повремених токова територијом протичуБачијски поток, Лозички поток и Кнеселачки поток.

Општина Параћин је на основу низа сеизмичких испитивања подељена на три зоне интензитета VIII степени МК скале, са коефицијентима сеизмичности Кс = 0,04, Кс = 0,05 и Кс = 0,06. Основне топографске, геоморфолошке, хидрографске, педолошке и климатске одлике подручја условиле су стварање аутохтоних станишта и вегетације. Интензивно и дуготрајно деловање различитих утицаја, пре свега антропогених фактора, резултирало је стварање измењених услова и екосистема.

Просторно, подручје је смештено у делу Великоморавске долине, са Великом Моравом и Црницом као главним водотоковима. Некадашњи меандри Велике Мораве су мртваје у постојећем стању. Терен има карактеристике денивелације каскадног типа, које су значајне за еволуцију алувијалне заравни под утицајем меандрирајућег тока Велике Мораве. Правац Карађорђево брдо– Текија, тј. правац север–југ, представља речне терасе денивелисане флувијалном ерозијом.

Умерена континентална клима овог краја, са средњом јануарском температуром од -80С и 220С у најтоплијем месецу, са кишама које падају у периоду када су најпотребније, у мају и јуну, и широком лепезом ветрова, чине да је овај крај право место за развој разноврсног биљног и животињског света. Зеленим покривачем листопадних шума, зељасте и жбунасте вегетације, доминира заједница храстова(Quarrceetum-caufert-ae-cerris), затим заједница букве, мечје леске и других врста (Fago-coluruetam mixtum), полидоминантна заједница букве, ораха и других врста (Fagetum submouttavum mixtum juglaudetosum), полидоминантне заједнице мечје леске, јоргована и друге врсте (Syringo-coloruetum mixtum). Изузетно густе букове шуме налазе се у околини града Параћина. Уз њих шуме храстова, китњака, сладуна, лужњака, медунца и цера свој врхунац имале су седамдесетих година прошлог века.

У граду и његовој околини расте питоми кестен, који због своје реткости спада у ендемичне врсте. Дивљи кестен је нешто бројнији. У општини Параћин водотоковикоји имају водопривредни значај, у смислу водоснабдевања, развоја система за наводњавање и сл. су реке Велика Морава, Црница и Грза. На подручју општине Параћин постоје две изграђене акумулације „7. јули“ и „Чубура“, капацитета по 150.000m3 воде. На територији општине Параћин врши се експлоатација лапорца за потребе Фабрике цемента „CRH Srbija“, експлоатација шљунка са локалитета реке Велика Морава и камена кречњака за потребе Фабрике стакла и путне привреде. Површине под шумама на територији општине Параћин заузимају 17.000hа.

Просечна годишња посечена маса у друштвеном сектору је 18.000 m3, а у приватном 6.000m3. У укупној структури шумских површина 88% су лишћари и 12% четинари. На подручју општине не постоји ни једно заштићено природно добро. Током 2013.године врело реке Грзе проглашено је заштићеним подручјем III категорије – заштићено подручје локалног значаја, као споменик природе.

Последњи конкурси и јавни огласи

31.01.2023

Годишњи план расписивања јавних конкурса за удружења грађана за 2023. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Општина Параћин доноси План расписивања јавних конкурса за средства за подстицање програма или недостајућег дела…
27.01.2023

Одлуке о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 7. Пословника о раду Општинског већа општине Параћин („Службени лист општине Параћин“ број 36/20),…
17.01.2023

Коначна листа субвенција

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…
16.01.2023

Ценовници ЈКП "Црница"

in Конкурси и јавно оглашавање
Ценовник дезинфекције јавних површина Ценовник дезинсекције и дератизације јавних површина Ценовник накнада за…
13.01.2023

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта заизградњу стамбеног објекта бр.1 ( по+пр+6+пс) и стамбено пословног…
29.12.2022

Решење о именовању директора ЈП Дирекција Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…
22.12.2022

Ценовник погребних услуга РЈ гробље ЈКП Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Ценовник погребних услуга РЈ гробље ЈКП Параћин Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv…
19.12.2022

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине…
16.12.2022

Поновљени јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници на траси улице Ђурађа Бранковића у Параћину

in Конкурси и јавно оглашавање
Поновљен јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници на траси улице Ђурађа…
13.12.2022

Захтев за сагласност на Одлуку о измени и допуни ценовника радова на одржаванју саобраћајница – зимско одржавање ЈП ''Дирекција за изградњу општине Параћин''

in Конкурси и јавно оглашавање
Захтев за сагласност на Одлуку о измени и допуни ценовника радова на одржаванју саобраћајница – зимско одржавање ЈП…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.