Menu

Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове у областима за које су постављени по налогу председника општине. Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.

Кабинет председника општине обавља следеће послове:

  • Стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове за потребе председника општине, заменика председника општине и општинског већа
  • Непосредно извршава и стара се о провођењу и извршавању задатака извршне власти општине
  • Сазива, припрема и врши друге организацијске припреме за одржавање колегијума председника општине, комисија и савета и других радних тела председника општине и општинског већа, као и других састанака председника општине и општинског већа;
  • Припрема материјале о којима одлучује председник општине
  • Евидентира и прати извршавања донетих аката председника општине
  • Кабинет председника општине разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, поступа по њима и о томе обавештава грађане, организује пријем грађана
  • Организује конференције за штампу
  • Обавља и друге организационе и административно-техничке послове за потребе председника општине, као и стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе заменика председника општине и помоћника председника општине.

 Јелена Видосављевић

Помоћник председника општине

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дејан Шувалија

Помоћник председника општине

email: 

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.