Menu

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Све неопходне информације о статусу конкретног захтева/предмета за грађевинске дозволе:

Лидија Пауновић, Одељење за урбанизам у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
Контакт: 035/563-601, локал 116
Маил адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Томе Живановића 10, 35250 Параћин

За правна лица:

 • локацијска дозвола
 • главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли
 • доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту
 • доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта
 • листу непокретности или поседовни лист (не старију од шестмесеци)
 • доказ о уплати таксе
 • 530,00 дин за економске објекте у пољопривреди
 • 1020,00 дин за остале објекте и - за наџиђивање, реконструкцију, адаптацију и дозиђивање такса се умањује 50% и износи 650,00 дин
 • жиро рачун 840-742221843-57 позив на број 97 61-077, републичка администативна такса.
 • Преузми захтев

За физичка лица:

 • локацијска дозвола
 • главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли
 • доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту
 • доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта
 • доказ о уплати таксе
 • 530,00 дин за економске објекте у пољопривреди
 • 1020,00 дин за остале објекте и - за наџиђивање, реконструкцију, адаптацију и дозиђивање такса се умањује 50% и износи 650,00
 • жиро рачун 840-742221843-57 позив на број 97 61-077, републичка администативна такса.
 • Преузми захтев

Захтев за издавање грађевинске дозволе услед промене у току грађења

За правна лица:

 • локацијска дозвола
 • главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли
 • доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту
 • доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта
 • доказ о уплати административне таксе
 • 530,00 дин за економске објекте у пољопривреди
 • 1020,00 дин за остале објекте
 • за наџиђивање, реконструкцију, адаптацију и дозиђивање такса се умањује 50% и износи 650,00 дин на жиро рачун 840-742221843-57 позив на број 97 61-077, републичка администативна такса
 • Преузмите захтев

За физичка лица:

 • локацијска дозвола
 • главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли
 • доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта
 • доказ о уплати административне таксе
 • 530,00 дин за економске објекте у пољопривреди
 • 1020,00 дин за остале објекте
 • за наџиђивање, реконструкцију, адаптацију и дозиђивање такса се умањује 50% и износи 650,00 дин на жиро рачун 840-742221843-57 позив на број 97 61-077, републичка администативна такса
 • Преузмите захтев

Изградња објеката, промене и намене и извођење радова за које се не издаје одобрење за изградњу

За правна лица:

 • доказа о праву својине у складу са чланом 135. поменутог закона
 • идејни пројекат, односно главни пројекат за радове на санацији и адаптацији објеката
 • информације о локацији за изградњу помоћног објекта, гаражу и трафо станицу 10/04 кВ или 20/4 кВ
 • докази о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за изградњу типских трафо станица 10/04 кВ или 20/4 кВ (осим стубних трафо станица), гаража, остава и других сличних објеката, као и за промену намене објекта без извођења радова
 • сагласност на идејни односно главни пројекат завода за заштиту културних добара за објекте од културно – историјског значаја
 • ситуациони план који садржи планирану диспозицију, висину, габарит и намену објекта
 • таксу од 760,00 дин. на жиро рачун 840-742221843-57 позив на бр. 97 61-077 Републичка административна такса

 • Преузмите захтев

За физичка лица:

 • доказа о праву својине у складу са чланом 135. поменутог закона
 • идејни пројекат, односно главни пројекат за радове на санацији и адаптацији објеката
 • информацију о локацији за изградњу помоћног објекта, гаражу и трафо станицу 10/04 кВ или 20/4 кВ
 • докази о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за изградњу типских трафо станица 10/04 кВ или 20/4 кВ (осим стубних трафо станица), гаража, остава и других сличних објеката, као и за промену намене објекта без извођења радова
 • сагласност на идејни односно главни пројекат завода за заштиту културних добара за објекте од културно – историјског значаја
 • ситуациони план који садржи планирану диспозицију, висину, габарит и намену објекта
 • копију плана и листа непокретности, поседовни лист, (не старију од шест месеци)
 • таксу од 760,00 дин. на жиро рачун 840-742221843-57 позив на бр. 97 61-077 Републичка административна такса 
 • Преузмите захтев

ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА

За правна лица:

 • накнаду за услуге од 880,00 дин на жиро рачун 840-742351843-94 позив на бр. 97 61-077 Општинска управа општине Параћин.
 • Преузмите захтев

За физичка лица:

 • накнаду за услуге од 880,00 дин на жиро рачун 840-742351843-94 позив на бр. 97 61-077 Општинска управа општине Параћин
 • Преузмите захтев

ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕЉА

За правна - физичка лица:

 • грађевинска дозвола
 • геодетски снимак и темеља
 • главни пројекат
 • доказ о уплати административне таксе
 • накнада за услуге за стамбени објекат
  880,00 дин на жиро рачун 840-742351843-94 позив на бр. 97 61-077 Општински приходи Органа управе - накнада за услуге за пословни објекат
 • 1380,00 дин на жиро рачун 840-742351843-94 позив на бр. 97 61-077 Општински приходи Органа управе
 • Преузмите захтев

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

За правна лица:

 • решење о грађевинској дозволи
 • потврду о техничком прегледу темеља
 • главни пројекат, (пројекат изведеног стања ), са извршеном техничком контролом
 • геодетски снимак предметног објекта
 • такса од: 760,00 дин. на жиро рачун 840-742221843-57 позив на бр. 97 61-077, Републичка административна такса и 0,2% на предрачунску вредност објекта за издавање употребне дозволе и за пуштање објекта у пробни рад у износу од 0,1% на предрачунску вредност објекта
 • Преузмите захтев

За физичка лица:

 • решење о грађевинској дозволи
 • потврду о техничком прегледу темеља
 • главни пројекат, (пројекат изведеног стања ), са извршеном техничком контролом
 • геодетски снимак предметног објекта
 • такса од: 760,00 дин. на жиро рачун 840-742221843-57 позив на бр. 97 61-077, Републичка административна такса и 0,2% на предрачунску вредност објекта за издавање употребне дозволе и за пуштање објекта у пробни рад у износу од 0,1% на предрачунску вредност објекта
 • Преузмите захтев

УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА

За правна лица:

 • главни пројекат рушења у три примерка
 • доказ о својини на објекту
 • посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.)
 • такса од 510,00 дин. на жиро рачун 840-742351843-94 позив на бр. 97 61-077, општински приходи органа управе
 • Преузмите захтев

За физичка лица:

 • главни пројекат рушења у три примерк
 • доказ о својини на објекту
 • посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.)
 • такса од 510,00 дин. на жиро рачун 840-742351843-94 позив на бр. 97 61-077, општински приходи органа управе
 • Преузмите захтев

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.