Menu

Просветни инспектор у складу са Законом о основама система образовања, врши следеће послове и задатке:

  • врши контролу поступања установе у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката
  • осим контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установе, врши преглед установе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности и за проширење делатности предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача или стручног сарадника и директора
  • контролише поступак уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону
  • контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита
  • врши преглед прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа
  • Налаже решењем отклањање неправилности и недостатке у одређеном року
  • наређује решењем извршавање прописане мере која није извршена
  • забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне Закону
  • подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ,односно захтев за покретање прекршајног поступка
  • Обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера, за које је тај орган надлежан и обавља друге послове у складу са Законом

Пријава просветном инспектору када је у питању општи интерес?

За излазак на лице места просветног инспектора, када је у питању општи интерес, не плаћа се такса. Потребно је проблем пријавити просветном инспектору, писмено или усмено. 

Пријава просветном инспектору када је у питању угрожавање личних инстереса?

За излазак на терен просветног инспектора, уз писмени захтев Просветној инспекцији, потребно је уплатити таксу у износу : 3.110,00 динара, на рачун бр. 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97, 61-077

Снежана Поповић, дипл.правник

Co-Founder of PageFly

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.