Menu

Милутин Симић, дипл. економиста

Начелник Одељења за локалну пореску администрацију
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон: 035 563 601

У оквиру Општинске управе општине Параћин формирано је Одељење за локалну пореску администрацију које је почело са радом 01.01.2009. године. Ово одељење је по Закону о финансирању локалне самоуправе преузело надлежност Министарства финансија - Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате локалних изворних јавних прихода.

Одељење за локалну пореску администрацију врши:

 • утврђивање, контролу и наплату изворних прихода остварених на територији општине Параћин - канцеларијску и теренску контролу ради провере утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе
 • послове првостепеног поступка код утвђивања изворних прихода општине
 • пружање стручне помоћи пореским обвезницима по основу изворних јавних прихода
 • издаје уверења правним лицима, предузетницима и физичким лицима о чињеницама о којима води службену евиденцију
 • примењује јединствени информациони систем за изворне јавне приходе
 • води пореско књиговодство за изворне приходе општине

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су од 1. јануара доступне „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације

Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА да виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину ће нарочито значити правним лицима који морају сваке године да понављају овај поступак. Од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања пореза.

Електронски захтев за приступ информационом систему ЛПА

Пореска пријва за утврђивање пореза на имовину до 31. 12. 2013.

Пореска пријва за утврђивање пореза на имовину до 01. 01. 2014.

Пореска пријва за утврђивање пореза на имовину до 01. 01. 2019.

Пријава за локалну комуналну таксу за истицање фирме Преузмите захтев → захтев

Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за држање средстава за игру Преузмите захтев  → захтев

Пријава за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине Преузмите захтев → захтев

Захтеви:

 • Захтев за повраћај - прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза → захтев
 • Захтев за издавање пореског уверења за правна лица → захтев
 • Захтев за издавање пореског уверења за физичка лица/предузнетике → захтев
 • Захтев - Промена адресе → захтев 
 • Захтев - Молба отуђење продаја некретнине → захтев
 • Захтев - Изјава наслеђивање → захтев
 • Захтев - Списак основне докумантације → захтев
 • Захтев - Захтев за одлагање плаћања пореског дуга → захтев
 • Zahtev - ZUP - Izjava prikupljanje podataka → захтев

Захтеви:

 • Референтна каматна стопа НБС....важи од 11.02.2016. год...износи 4,25%
 • Референтна каматна стопа НБС....важи од 07.07.2016. год...износи 4,00%
 • Референтна каматна стопа НБС....важи од 09.10.2017.год...износи 3,50%
 • Референтна каматна стопа НБС....важи од 14.03.2018.год...износи 3,25%
 • Референтна каматна стопа НБС....важи од 12.04.2018.год...износи 3,00%
 • Референтна каматна стопа НБС....важи од 11.07.2019.год...износи 2,75%

- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

- РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Преглед прописа:

 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији
 • Закон о финансирању локалне самоуправе
 • Закон о буџетско ситему
 • Закон о инспекцијском надзору
 • Закон о порезима на имовину
 • Закон о општем управном поступку
 • Закон о планирању и изградњи
 • Закон о заштити животне средине
 • Закон о републичким административним таксама
 • Закон о стечају
 • Закон о привредним друштвима
 • Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза
 • Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга
 • Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
 • Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења Пореске управе о отпочињању, односно окончању пореске контроле
 • Правилник о начину поступања Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате
 • Правилник о пореском рачуноводству
 • Правилник о начину утврђивања почетне вредности заплењене непокретности пореског обвезника
 • Правилник о поступку са покретним стварима одузетим у току пореске контроле
 • Паравилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • Правилник о начину подношења пореске пријаве за порез наимовину преко јавног бележника

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.