Menu

доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 1850,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 133, позив на број 97/61077

Уколико се процени да је израда студије утицаја потребна подноси се:

  • захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
  • доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 1850,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 133, позив на број 97/61077

По изради студије о процени утицаја подноси се:

  • захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја
  • доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од: до 100м2 - 37220,00 динар, од 100-1000м2 - 72550,00 динара, преко 1000м2 - 119060,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 133, позив на број 97/61077
  • трошкове рада техничке комисије сноси инвеститор, на основу решења које доноси одељење за урбанизам

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.