Menu

Обавља послове вршења инспекцијског надзора над изградњом објеката на територији општине Параћин за које грађевинску дозволу издаје општина. Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да проверава да ли:

 • Да ли је привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат, односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу објеката, испуњавају прописане услове
 • Да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку грађења
 • Да ли је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са овим законом
 • Да ли се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно техничкој документацији на основу које је издато решење о пријави радова
 • Да ли је градилиште обележено на прописан начин; извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета
 • Да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине
 • Да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине
 • Да ли извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописани начин;
 • Да ли се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта; је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона;
 • Да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола; се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола; 
 • Да ли обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона. 

Како пријавити угрожавање јавне површине грађевинском инспектору?

За излазак на лице места грађевинског инспектора, када је у питању општи интерес или угрожавање јавне површине, не плаћа се такса. Потребно је проблем пријавити грађевинском инспектору, писмено или усмено. Пробем се такође може пријавити и Кол центру општине Параћин на тел. 035 568 958, 063 367 100.


Како пријавити угрожавање приватне својине грађевинском инспектору?

За излазак на лице места грађевинског инспектора, уз писмени захтев Грађевинској инспекцији, потребно је уплатити таксу у износу : 3.110,00 динара, на рачун бр. 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97, 61-077


Контролне листе


Контролне листе

Инспектор:
Никола Ристић, дипл.инг.грађевинарства
Телефон: 035-563-601 lokal 138
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.