Menu

Милица Динић, дипл. правник

Телефон: 035 563 601
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Права пацијената су универзѕална права сваког човека која произилазе из општих људских права.У Републици Србији ова права дефинисана су Законом о правима пацијената, као и релевантним подзаконским актима.

За помоћ у остваривању и заштити својих права из области здравствене заштите и здравственог осигурања, пацијент може да се обрати:

 • Здравственом раднику који руководи процесом рада у здравственој установи
 • Директору здравствене установе
 • Оснивачу приватне праксе (лекарска или стоматолошка ординација, поликлиника, лабораторија, апотека)
 • Саветнику за заштиту права пацијената у локалној самоуправи
 • Савету за здравље у локалној самоуправи
 • Републичком заводу за здравствено осигурање
 • Министарству здравља-здравственој инспекцији
 • Коморама здравствених радника
 • Надлежном суду

На основу Закона о правима пацијената (Сл.гласник РС, бр.45/13), који је ступио на снагу 30.маја 2013.године, заштиту права пацијената одређује јединица локалне самоуправе кроз рад саветника за заштиту права пацијената и Савета за здравље.

Саветник за заштиту права пацијената у локалној самоуправи пружа:

 • Информације и савете о правима пацијената
 • Заштиту права пацијената по поднетим приговорима и остваривању здравствене заштите

Право на приговор:

 • Пацијент односно његов правни заступник (родитељ, старатељ или усвојитељ)који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту или да му је поступком здравственог радника или здравственог сарадника ускраћено неко од права из области здравтвене заштите, има право да поднесе приговор.
 • Приговор се подноси усмено или писмено или писмоно саветнику за заштиту права пацијената у јединици локалне самоуправе на чијој се територији налази седиште здравствене установе, односно приватне праксе на коју се приговор односи.
 • Саветник за права пацијената джуан је да извештај о утврђеним чињеницама достави подносиоцу приговорау року од 8. радних дана.
 • Подносилац приговора који је незадовољан извештајем саветника за права пацијената може се обратити Савету за здравље у јединици локалне самоуправе, здравственој инспекцији Министарства здравља  Републике Србије.

Саветник права пацијената

Попуњавањем задате форме можете поставити питање заштитнику парава пацијената.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.