Menu
  • Обавља послове инспекцијског наџора над применом и спровођењем закона и других прописа донетих на основу закона у области заштите животне средине
  •  заштите ваздуха од загађења, над применом мера заштите од буке, управљања отпадом, хемикалијама и др
  • Доноси решења, закључке и записнике
  • подноси прекршајне пријаве, пријаве за привредни преступ и подноси кривичне пријаве
  • Припрема месечне, кварталне и годишње извештаје о раду, прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском наџору
  • Обавља и друге послове по налогу руководиоца као и друге поверене послове инспекцијског наџора прописане законима којима се уређује област заштите животне средине

Пријава угрожавања јавне површине инспектору за заштиту животне средине?

За излазак на лице места инспектора за заштиту животне средине, када је у питању општи интерес или угрожавање јавне површине, не плаћа се такса. Потребно је проблем пријавити инспектору за заштиту животне средине, писмено или усмено. Проблем се такође може пријавити и Цалл центру општине Параћин на тел. 035 568 958, 063 367 100.

Пријава угрожавања приватне својине инспектору за заштиту животне средине?

За излазак на лице места инспектора за заштиту животне средине, уз писмени захтев, потребно је уплатити таксу у износу : 3.110,00 динара, на рачун бр. 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97, 61-077 .

Јасмина Цветковић

Инспектор:мастер аналитичар заштите животне средине E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Телефон: 035-563-601 локал 127

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.