Menu

Издавање информација о локацији

За правна лица:

 • копију плана парцеле, (не старија од шест месеци)
 • накнаду од 880,00 дин за издавање информације о локацији о могућностима И ограничењима градње на једној катастарској парцели;
 • накнаду од 1130,00 дин за издавање информације о локацији о могућностима И ограничењима градње на две катастарске парцеле;
 • накнаду од 1380,00 дин за издавање информације о локацији о могућностима И ограничењима градње на више катастарских парцела
 • накнаду од 1380,00 дин за изградњу, доградњу И реконструкцију помоћних објеката, гаража, трафо станица 10/04 кВ или 20/4 кВ И др;
 • накнаду од 680,00 дин за објекте инфраструцтуре ( линијске водове,водоводе, гасовод ) 
 • накнаду од 1380,00 дин за извођење радова на инвестиционом одржавању и уклањању препрека за особе са инвалидитетом и промена намене без извођења радова ;
 • накнаду од 1380,00 дин за извођење радова на адаптацији и санацији и промени намене са извођењем радова 
 • жиро рачун 840-742351843-94 позив на број 97 61-077.
 • Преузмите захтев

За физичка лица:

 • копију плана парцеле, (не старија од шест месеци)
 • накнаду од 880,00 дин за издавање информације о локацији о могућностима И ограничењима градње на једној катастарској парцели
 • накнаду од 1130,00 дин за издавање информације о локацији о могућностима И ограничењима градње на две катастарске парцеле
 • накнаду од 1130,00 дин за издавање информације о локацији о могућностима И ограничењима градње на две катастарске парцеле
 • накнаду од 880,00 дин за изградњу, доградњу И реконструкцију помоћних објеката, гаража, трафо станица 10/04 кВ или 20/4 кВ И др;
 • накнаду од 1380,00 дин за објекте инфраструцтуре ( линијске водове,водоводе, гасовод )
 • накнаду од 880,00 дин за извођење радова на инвестиционом одржавању и уклањању препрека за особе са инвалидитетом и промена намене без извођења радова
 • накнаду од 880,00 дин за извођење радова на адаптацији и санацији и промени намене са извођењем радова 
 • жиро рачун 840-742351843-94 позив на број 97 61-077
 • Преузмите захтев

Издавање локацијске дозволе

За правна лица:

 • копију плана парцеле, (не старија од шест месеци),
 • извод из катастра поџемних инсталација, (не старијИ од шест месеци)
 • доказа о праву својине у складу са чланом 135. поменутог закона
 • ситуациони план ( подаци о објекту који ће се градити, а нарочито о планираној диспозицији, врсти и намени објеката, техничке карактеристике и сл.)
 • Таксу од 760,00 дин. на жиро рачун 840-742221843-57 позив на бр. 97 61-077 Републичка административна 
 • Преузмите захтев

За физичка лица:

 • копију плана парцеле, (не старију од шест месеци)
 • Извод из катастра поџемних инсталација, (не старији од шест месеци),
 • доказ о праву својине у складу са чланом 135. поменутог закона
 • ситуациони план (подацио о објекту који ће се градити , а нарочито о планираној диспозицији, врсти и намени објекта, техничке карактеристике и сл.)
 • таксу од 760,00 дин. на жиро рачун 840-742221843-57 позив на бр. 97 61-077 републичка административна такса 
 • Преузмите захтев

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.