Menu

Комунална инспекција обухвата следеће обавезе и послове:

  • Обавља послове инспекцијског надзора који се односе на контролу да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописом донетим на основу закона
  • Контролише стање комуналних објеката, контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним условима, наређује уклањање ствари и других предмета са јавних површина ако су они ту остављени противно прописима општине,
  • Наређује извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака
  • Изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по прописима које доноси скупштина општине
  • Предузима друге мере утврђене овим законом и прописима општине, доноси решења из области комуналне инспекције, сачињава записник на терену, подноси прекршајне пријаве

Како пријавити угрожавање јавне површине комуналној инспекцији?

За излазак на лице места комуналног инспектора, када је у питању општи интерес или угрожавање јавне површине, не плаћа се такса. Потребно је проблем пријавити комуналном инспектору, писмено или усмено. Пробем се такође може пријавити и Цалл центру општине Параћин на тел. 035 568 958, 063 367 100.

Како пријавити угрожавање приватне својине комуналној инспекцији?

- Такса у износу од: 3480,00 динара, сврха: излазак на терен грађевинског, комуналног, просветног, саобраћајног, буџетског и инспектора за заштиту животне средине, прималац: Општинска административна такса општине Параћин, уплаћује се на жиро рачун бр. 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на бр: 97 61-077 (тарифни број 1 и 11. став 1 тачка 1. Одлуке о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа «Службени лист општине Параћин», бр.25/2016, 19/2017, 25/2018,38/2019 и 26/2021)

План рада комуналне инспекције

Извештаји

Контролне листе за инспекцијски надзор:

Далибор Бајкић

шеф одсека, дипл. официр полиције This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон 035:563-601 локал 157 и 127

Невена Цанић

комунални инспектор
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон 035:563-601 локал 157 и 127

Драган Младеновић

дипломирани еколог
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон 035:563-601 локал 157 и 127

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.